Öne Çıkan

osmanlı hanedanının etnik kökeni

osmanlı hanedanının pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim kökeni

dr. colin j. heywood, osmanlı tarihinin başlangıcındaki kara deliği doldurabilmek için “osmanlı devleti (ki hiç şüphesiz anadoluluydu ve daha sonra kendini bu ortama iyice yapıştırmak için rivayetler ve efsaneler icat etti) ve osmanlı ‘nüvesi’ (ki pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim bir kökene sahip olduğu öne sürülebilir) arasında bir ayrıma gitmek yararlı olabilir” demektedir.

“1930’ların ortaları kadar erken bir tarihte, köprülü, kendisinin tabiriyle kuvvetle muhtemeldir ki altın ordu’nun (ki aslında nogay devletiydi) anadolu’daki gelişmelere yabancı olmadığını ve muhtemelen erken 14. yüzyılda ilhanlı hakimiyetine karşı ayaklanmada bir rol oynadığını ileri sürdü (origins s. 35).  köprülü, 1298’de aq-tav tatarlarından bir gücü, güney ve batı pontik heraclia (karadeniz ereğli)’dan bizans topraklarına yollanan ilhanlıların cezalandırma seferine karşı, bizanslılara yardım için gönderenin muhtemelen nogay olduğunu düşündü[…]


 

kuman - kıpçak devleti
ibni bibi’nin 1281 tarihli selçuknamesinde türk dediği kuman – kıpçak eli

sadece bitinya [doğu marmara] ve pontus [kuzey batı karadeniz, tuna ve dinyeper arasındaki batı kıpçak] stepi arasındaki bağlantıyı açık seçik göstermekle kalmayıp, bu dönem türkleri arasında gazi etiğinin yaygınlığının öyle çok güçlü olmadığı görüşünü destekleyen bir başka vaka da, anonim koca-bakhshı vakasıdır. pachymeres tarafından aktarıldığı gibi, bu kişi ‘kırım’daki moğol hükümdarı noga’nın (yani nogay) sarayında ‘baş büyücü’ – dolayısıyla muhtemelen bir şaman (kam)’dı. nogay’ın 1299’daki ölümünden sonra, ailesiyle birlikte ilhanlı ülkesine geçmek istedi, fakat yanlışlıkla bizans topraklarına (yine pontik heraclia) [karadeniz ereğli] girince, vaftiz edilerek nicomedia (izmit) bölgesinin hegomonu olarak imparatorun hizmetine girdi. [tekirdağ malkara kermeyan kalesi: zesutare, apri] apros savaşından (1305) sonra tourkopoloi ve alan lejyonerlerini yatıştırmak için trakya’ya gönderildi, ‘çünkü tourkopoloi [türkopol (isevi melez türkler)] ile aynı millettendi ve nogay’ın sarayında iken alanlarla iş yapmada tecrübeliydi.’

osmanlıların kırım (ve dolayısıyla pontus) kökenli olduğu iddiası 1520 civarında yazan iranlı tarihçi khwandemir tarafından ileri sürüldü. khwandemir’in bu ifadesine ünlü tarihçi cl. huart’ın (son zamanlara dek wittek ve köprülü öncesine ait hafıza kaybının bir kurbanı olan) ‘les origines de l’empire ottoman’ başlıklı bir makalesinde dikkat çekildi. makale 1917’de journal des savants‘da basıldı; elizabeth zachariadou yetmiş yıldan uzun bir süredir bu makaleye atıf yapan sadece bir avuç tarihçiden biri. ilgili pasaj, osmanlı hanedanının kurucusunun babasının pontus stepinden (deşt-i kıpçak) geldiği ve on bin çadırlık göçebeyle caffa’dan [theodosia, kaffa, kefe, feodosia] anadolu’ya geçtiği hakkındaki bir rivayeti anlatır (heywood, 1999).”


theodosia, caffa, kaffa, kefe, feodosia
theodosia, caffa, kaffa, kefe, feodosia

“osmanlı kaynaklarında bulunmayan bir rivayet de osman bey’in babasının davud olduğu ve beraberinde bulunan 10.000 kişilik çadır halkı ile, kefe’den deniz yoluyla anadolu’ya göç ettiğine dair haberlerdir. bu durumda osman ile babasının aşiret beyi olmadıkları, birer gemici oldukları iddia edilmiştir. bu iddia daha da ileri götürülüp onların korsanlık yaptığı söylenmiştir (ilgürel, 2001).”

“hollandalı oryantalist j. h. kramers 1928’de yayınlanan ‘osman kimdi?’ başlıklı makalesinde bu [isim] meselesini ciddiyetle inceledi; hakiki müslüman (ve arap) ismi ‘uthman’ (türkçe telafuzuyla osman)’ın çağdaş bizans kaynaklarında kelimenin kökünü ortaya çıkaran bir biçimde verildiği olgusuyla izah etmeye çalıştı: yunanca çekim soneklerinden arındığı zaman, pontus askeri terimi atman/ataman‘ı (ki terim olarak slav dillerine de geçmiştir ve pontus stepi/ukrayna’nın büyük ordu sonrası kazak siyasi sistemleriyle ilişkili olarak ‘hetman’, ‘kazak büyüğü’ olarak ingilizceleştirilmiş biçimi gayet iyi bilinir) çok yakından andırıyordu (heywood, 1999).”

16ıncı yüzyıl hüdavendigar ve sultanönü evkaf tahrir defterleri’nin incelemesinde osmanlı hanedanı efradının anadolu’ya geçtikleri bölgede toman bey adına vakıf kayıtlarına rastlanılmaktadır.


osman bey 1302 - 1324
osman bey, kara osman 1302 – 1324

“bolu’da mevlana sarı muhiyiddin adına zaimüddin divanı’nda temlik edilen[…] yer için toman bey ve umuroğlu şahin bey’den temlikname verildiğine dair kaydın yanı sıra[…] bender-i ereğli [pontik heraclia, karadeniz ereğli]’de mustafa seydi için vakfedilen[…] yerin toman bey ve kır bey oğlu mehmed bey tarafından temlik edildiği anlaşılmaktadır. aynı yerde [pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli’de] hacı bey oğlu isa fakih için toman bey ve şahin bey’den temlik edilen bir çiftlik[…] diğer bir vakıf kaydı da burada zikredilmelidir[…]


heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli
heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli

söz konusu kayıtlarda toman bey ile zikredilen umur oğlu şahin bey ve kır bey oğlu mehmed bey isimleri son derece önemlidir. şahin bey (lala şahin paşa)[…] osman bey’in etrafında kalabalık türkmen gruplarının toplandığını görerek akınlara iştirak eden umur oğlu ali bey’in oğludur ve osman bey’in torunu murad’ın da hocasıdır. kıroğlu (kayır han) mehmed bey’in ise aydınoğulları’nın da atası olması muhtemel olan ve batı anadolu’da 1261 yılı civarında ortaya çıkıp moğollar tarafından şehid edilen uç gazisi mehmed bey olduğu düşünüldüğünde…

toman bey’in biti verdiği vakıflar için aynı zamanda
şahin bey ve mehmed bey’in de biti vermiş olması, osman gazi’nin ilhanlı uç kuvvetleri ve batı anadolu’da en faal gaziler olan […] menteşe ve aydınoğulları ile olan yakın temasını da göstermektedir. bu durumda batılı kaynaklarda yer alan osman gazi’nin 1310 rodos seferi bilgisi, danişmend’in de işaret ettiği vechle dikkatlice değerlendirilmelidir (turgut, osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine, 2016).”

kaynakça:

heywood, c. j. (1999). osmanlı devletinin kuruluş problemi: yeni hipotez hakkında bazı düşünceler. 02 18, 2018 tarihinde https://ia802602.us.archive.org/34/items/Osmanli1/Osmanli-1.pdf adresinden alındı

ilgürel, m. (2001, ağustos). osmanlı denizciliğinin ilk devirleri. 01 09, 2018 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxv-sayi-243-yil-2001-agustos/ adresinden alındı

turgut, v. (2016). osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine. 02 18, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000186569/5000165844 adresinden alındı

on üçüncü osmanlı sultanı 3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet

on üçüncü osmanlı sultanı 3. mehmet (1595 – 1603). macaristan’ın eğri kale’sini zaptetti. celali isyanı’nı kuyucu murat paşa ile bastırdı.


3. mehmet 1595 - 1603
mahometes ııı

3. mehmet 1595 - 1603
mahvmetes tertiuvs imperator tvrcarvm

3. mehmet 1595 - 1603
mahumeth ııı imp. turc

3. mehmet 1595 - 1603
mahumeth ııı

3. mehmet 1595 - 1603
meemet

3. mehmet 1595 - 1603
sultan mahvmet ııı

3. mehmet 1595 - 1603
sultan mahvmet ııı

3. mehmet 1595 - 1603
sultan mahvmet ııı chan

3. mehmet 1595 - 1603

mvchametes


3. mehmet 1595 - 1603
mahomet

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
mahvmet ııı

3. mehmet 1595 - 1603
svltan machomet

3. mehmet 1595 - 1603
mahvmetes imperator tvrcarvm

3. mehmet 1595 - 1603
svltan mahvmet

3. mehmet 1595 - 1603
mahomethes ııı tvrcarvm imperator

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
3. mehmet 1595 – 1603

3. mehmet 1595 - 1603
turcici imperii imago

on dördüncü osmanlı sultanı 1. ahmet 1603 – 1617

1. ahmet

on dördüncü osmanlı sultanı 1. ahmet (1603 – 1617). hanedanın kardeş katline son verdi.


1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmet ı

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmet ı

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmet ı

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmat

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmat eight emperor of the turks 1610

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmet

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
achmat ov achmet ı

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
sultan ahmet

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
sultan ahmet

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
1. ahmet, bahti 1603 – 1617

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
1. ahmet, bahti 1603 – 1617

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
1. ahmet, bahti 1603 – 1617

1. ahmet, bahti 1603 - 1617
1. ahmet, bahti 1603 – 1617

on beşinci osmanlı sultanı deli mustafa 1617 – 1618, 1622 – 1623

deli mustafa

on beşinci osmanlı sultanı deli mustafa (1617 – 1618, 1622 – 1623). hayatını saraydaki odasında, kafes arkasında geçirdi.


1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
mvstapha ı

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
sultan mustafa turcar imper.

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
mustapha

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
1. mustafa, deli 1617 – 1618, 1622 – 1623

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
sultan mvstafa tvrcarvm imperator

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
1. mustafa, deli 1617 – 1618, 1622 – 1623

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
1. mustafa, deli 1617 – 1618, 1622 – 1623

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
mustapha ninth emperor of the turks 1618

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
sultanus mustapha

1. mustafa, deli 1617 - 1618, 1622 - 1623
mustapha ı

on altıncı osmanlı sultanı genç osman 1618 – 1622

genç osman

on altıncı osmanlı sultanı genç osman (1618 – 1622). ayaklanma sonucu 18 yaşında hayatını kaybetti.


2. osman, genç 1618 - 1622
osman tenth emperor of the turks 1622

2. osman, genç 1618 - 1622
potentissimvs princeps svltan osman prim tvrcarvm

2. osman, genç 1618 - 1622
sultan osman turcarum imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
turcarum imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
soltan hotomannvs  tvrcarvm imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
osman sultan der turcken

2. osman, genç 1618 - 1622
soltan hotomannvs  tvrcarvm imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
sultanus osmancha turcarum imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
svltanvs osmancha tvrcarvm imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
2. osman, genç 1618 – 1622

2. osman, genç 1618 - 1622
soltan hotomannvs  tvrcarvm imperator

2. osman, genç 1618 - 1622
osmannus ıı

2. osman, genç 1618 - 1622
osmannus ıı

2. osman, genç 1618 - 1622
2. osman, genç 1618 – 1622

2. osman, genç 1618 - 1622
2. osman, genç 1618 – 1622

2. osman, genç 1618 - 1622
osmann

2. osman, genç 1618 - 1622
osmann

2. osman, genç 1618 - 1622
osman ıı

2. osman, genç 1618 - 1622
2. osman, genç 1618 – 1622