yakın doğu türklerinin kısa tarihi (3) haç ve hilal birliği: paralı türk askerleri

haç ve hilal birliği: paralı türk askerleri

muhammedi hilal’in isevi haç’a gaza ettiği  belletilirken böyle olmadığı açık, maddiyatın ağır bastığı tarihi dönemler oldukça çoktur. paralı türk ve türkopol askerleri, haç ve hilal ayrımı yapmaksızın bazen bizans adına bazen de bizans’a karşı savaşmışlardır. öte yandan bizans müttefiki osmanlı beyliği diğer türk beyliklerini zapt ederken elbette gaza yapıyor olamazdı.

‘1180’i takip eden yirmibeş sene zarfında bizans hududu çok parçalandı…bizans imparatorluğuna karşı harp ilan eden ve tahta talip, komninos ailesine mensup bir çok prenslerin peydahlandığı görülüyor. bunlar türkler arasından topladıkları askerlerden mürekkep ordular kuruyorlar ve harbi selçuk devletine ait topraklardan idare ediyorlardı (wittek, 1938).’

‘1300lerde hemen hemen bütün anadolu türklerin eline düşmüştü…fethedilen arazi türk beyleri arasında bölüşüldüğünden batı anadolu’da bir çok türk beyliğinin kurulduğu görüldü…[bizans imparatoru] 2inci andronikos…[kafkasyalı pers ve hıristiyan] alanlara boş yere bağlanmıştı…bunlardan çoluk çocuk 10.000 kişi kadarı imparatorluğa kabul edildi [1301’de trakya’ya 16.000 göçmen (treadgold, 1997)], lakin netice olumsuzdu…türklere karşı anadolu’ya sevk edilen alan kıtaları, daha ilk karşılaşmada türkler tarafından dağıtılmış ve bunun üzerine alanlar süratle geri çekilmişlerdir.

sicilya’ya aragonya idaresine bağımsızlık kazandıran…katalan ücretlileri geçim sıkıntısına düşmüş ve bunlar iş aramaya başlamışlardı. imparator katalanların teklifini memnunlukla karşıladı ve katalanlardan 6.500 kişi [1.500 atlı, 5.000 yaya (treadgold, 1997)], 1303 yılı sonunda istanbul’a geldi…andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux [büyük dük] ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı.

katalanlar, 1304 yılı başında erdek yarımadasına çıkarak buradan türklerin muhasara altında tuttukları alaşehir üzerine yürüdüler. türkleri yenen katalanlar buradan muzaffer olarak şehre girerler. kışı orada geçiren katalanlar  ertesi yıl, anadolu’da türklere karşı çok kanlı muharebelere girişir ve onları toroslara kadar çekilmeğe zorlarlar…imparatorluk…bulgarlara karşı göndermek bahanesiyle onları istanbul’a çağırır…fakat katalanlar, buna karşı gelirler ve ücretlerinin iyi ödenmediğini ileri sürerek gelmezler. alanlarla türk yardımcı kuvvetlerinin de katıldığı bir bizans ordusu ile katalanların arasında çıkan bir muharebede, bizans ordusu çok ağır bir yenilgiye uğramıştır…devletin balkanlardaki organları çatırdamağa başlamış ve bu sırada her tarafı yağma eden katalanlara anadolu’dan gelen türk ücretlileri de [yaklaşık 3.000 atlı (kujit)] katılmıştı (baştav, 1989).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf adresinden alındı

kujit, d. (tarih yok). catalan company (1302-1388 ad). 12 28, 2017 tarihinde http://www.umiacs.umd.edu/~kuijt/dba165/dba165.html  adresinden alındı

treadgold, w. (1997). a history of byzantine state and society. 12 31, 2017 tarihinde https://smerdaleos.files.wordpress.com/2014/09/warren-treadgold-a-history-of-byzantine-state-and-society.pdf  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, Çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı


katalan güzergahlarına bitinya yani osmanlı'nın hakim olduğu doğu marmara dahil değil
katalan güzergahlarına bitinya yani osmanlı’nın hakim olduğu doğu marmara dahil değil
paralı katalan askerleri
paralı katalan askerleri
katalan birliğinin kumandanı roger de flor
katalan birliğinin kumandanı roger de flor

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (2) isevilik ile iç içelik

türkler isevilik ile iç içe idi

orta zamanlarda türkler, anadolu’da yerli halk arasında nesillerden beri yerleşmiş ve bu yerlerde yaşıyorlardı. gaziler karılarını yerli halk arasından seçiyordu. gene gazilere bu yerli halk arasından din değiştirmiş ve bilhassa savaşçı gençler katılıyor ve iltihak ediyordu. türkler isevilik ile iç içe idi.

‘imparator 1inci manuel’in büyük seferi 1176’da bizanslılar’ın myriokephaloi (düzbel)’deki kat’i mağlubiyetile neticelendi…1180’de bizanslılar tarafındaki hudut sahası akrit hudut beylikleri halinde tekrar teşkilatlandı.

1180’i takip eden yirmibeş sene zarfında bizans hududu çok parçalandı…bizans imparatorluğuna karşı harp ilan eden ve tahta talip, komninos ailesine mensup bir çok prenslerin peydahlandığı görülüyor. bunlar türkler arasından topladıkları askerlerden mürekkep ordular kuruyorlar ve harbi selçuk devletine ait topraklardan idare ediyorlardı. 

[anadolu selçuklu] konya devletini bir imparatorluk addetmek hatalı olur…bu devlet islam aleminin kenarında bir beylikten ibaretti…bu yerlerde hıristiyan halk hala mevcuttu. bu halkın kiliseleri istanbul’da ikamet eden patrik ile alakalarını kesmemişti…sultanların hareminde hıristiyan kadınları mevcuttu; hatta bazı sultanların anaları hıristiyandı…selçuklu devletinde hıristiyan mürted unsur umumiyetle mühim rol oynamıştı. bu karışık medeniyet, civar köylerde ve bidayette danişmendler’e ait olan havalide [sivas çevresi] daha da barizdi. hudut boyunda ise bu medeniyet tamamen hakimdi…

türkler, anadolu’da yerli halk arasında nesillerden beri yerleşmiş ve bu yerlerde yaşıyorlardı. gaziler yerli halk arasından karılarını intihab ediyordu. gene gazilere bu yerli halk arasından mürtedler ve bilhassa muharip gençler katılıyor ve iltihak ediyordu. göçebe halkın büyük bir kısmı da bu yerlere yerleşmiştiler. eski tek aşiret mefhumu ortadan kalkmış ve onun yerine köy cemiyet birlikleri kurulmuştu (wittek, 1938).’

moğol cengiz han (1155-1225) ardılı  ilhanlılar, paralı frank askeri yardımıyla bastırılan 1240 babai isyanından biraz sonra, 1243 kösedağ (sivas) savaşı ile anadolu selçuklu devletini tabiyetine aldılar. ilhanlılar 1256’da tebriz azerbaycan merkezli bir hanlık kurdular. 1258’de bağdat’a girerek abbasi devletine son verdiler. 

kaynak:

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (t. yayınevi, Dü., & g. yalter, Çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı


anadolu selçuklu devleti bayrağı
anadolu selçuklu devleti bayrağı

bizans imparatorluğu bayrağı
bizans imparatorluğu bayrağı

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (1) gulamlar

kısa tarihi (1) gulamlar

imparatorluklar tarih boyunca kavimler üstü oldu. islam dünyası, köleleri silahlandırmak veya paralı asker tutmak yerine ilk defa farklı kavimlerden köle askerler oluşturdu. muhammedi köle askerlere gulam veya memlük (kölemen) denirdi.

emeviler (661 – 750), orta asya’dan pireneler’e kadar savaşarak en geniş sınırlarına ulaşmıştı. artık savaş esirlerinden köle üretimi durmuştu. abbasiler (750 – 1258)  bu darlığı komşu kavimlerden ithal edilen ve haraç olarak alınan kölelerle çözdü. 37 abbasi halife annesinin 34’ü köle idi.

7inci halife memun’un (813-833) annesi meracil, 8inci halife mutasım’ın (833 – 842) annesi meride, 17inci halife muktefi’nin (902 – 908) annesi çiçek, 18inci halife muktedir’in (908 – 932) annesi seyyide şahap, 28inci halife müstazhir’in (1094 – 1118) annesi altun, 36ıncı halife müstansır’ın (1226 – 1242) annesi, türk cariyeler idi.

3üncü halife mehdi (775 – 785) döneminde saray muhafızları araplardan türk gulamlara geçmeye başladı. 8inci halife mutasım (833 – 842), farsi ve mağrıbi gulamları dengelemek için hassa ordusunu 4.000 türk gulamdan kurmuştu.

iranlı sasaniler, nihavend savaşında (642) arap ordularına yenilince turan’a yani orta asya’ya kaçtı. sasani ardılı samaniler (875 – 999) devrinde 200 bin türk muhammedi oldu. samaniler, satın aldıkları gulamları 7 yıllık eğitimin sonunda kumandan yapar ve yanlarına 3 gulam daha verirlerdi. gulamlar, 30 – 40 yaşına varınca emirlik ve valilik rütbesi alırlardı. nitekim 912 yılından sonra samanilerde türk kumandan ve valilere rastlanır.

gaznelilerin (963 – 1186) kurucu 2 türk emiri samani kumandanı idi: alp tekin ve sebük tekin. samanilere ayaklanıp bugünkü afganistan’ın gazne şehrinde hüküm sürdüler. devlet idaresi, türk kökenlerine rağmen farsi idi. sultan gazneli mahmut’un firdevsi’ye fars dilinde yazdırdığı şehname fars ve türk çekişmesini anlatır.

soyu alp er tunga’ya (afrosiyab) uzanan, oğuzların kınık boyuna ama çadır kurucu sıradan insanlara dayanan büyük selçuklu hanedanı (1037 – 1194) gulamları aynı abbasiler gibi farklı kavimlerden seçerdi çünkü orduda kavmi çoğunluk istemezdi.

gazneli mahmut’un horasan valisi ve büyük selçuklu imparatorluğu’nun farsi veziri nizamülmülk, devlete küskün türkmenleri tekrar devlete bağlamak amacıyla 1.000 türkmen çocuğun saray gulamı tarzında eğitilmesi gerektiğini söylemişti.

gulamlar, saray ve emirlik yakınlarındaki gulamhanelerde (gulam mektebi, askeri kışla) yetişirdi. anadolu selçuklularının bilinen ilk gulamhanesi eyyubiler’den aldığı diyarbakır’da idi.

bizans ve ermeni krallıkları ile yapılan savaşlardan ele geçirilen gulamlar için, konya başta olmak üzere, sivas ve diğer bir çok vilayette gulamhaneler mevcuttu. rum çoğunluğun yanı sıra ermeni ve gürcüler de vardı. sultan alaattin keykubat (1221-1237) anadolu’daki 24 emiri tasfiye ederken, yaşını almış gulamların mallarına el koyup onları serbest bıraktı, yeni yetmeleri de kendi gulamhanelerine aldı.

babayan denilen öğreticileri tarafından yetiştirilen ve  islama çevrilen gulamlar emirliğe (beyliğe) kadar yükseltilirdi. hükümet ve merkez teşkilatını oluşturan emirler gulam kökenli idi.

malatya, niğde, çorum, antalya, honas, elbistan, niksar, amid, amasya, erzurum, kayseri, erzincan, niksar ve sivas gibi vilayetlere tayin edilen serleşker veya sü-başı denilen kumandanların çoğunluğu gulam idi.

sultan, fetihte bulunan sü-başıları emirliğe (beyliğe) terfi ettirir, fetholunan yeri kendisine dirlik – yurtluk verirdi. sultan’ın hil’atını (verdiği kaftanı) giyen emirler sultan’a vergi (tımar, has, zeamet veya bazen köle) verirdi.

1243’te kösedağ’da (sivas) moğollara yenilen anadolu selçukluları dağılmaya yüz tutarken, emirlikler yani beyliklerin 2si hariç tamamı gulam kökenliydi. karamanlı beyliği horasanlı babai nure sufi’nin ardılı, germiyanlı beyliği de kıpçak ve tatar idi.

kaynakça:

http://www.islamansiklopedisi.info/

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/egoksu_gulam_gulamhane.pdf

https://www.academia.edu/20444714/Erman_%C5%9Ean_Abb%C3%A2s%C3%AE_Devleti_D%C3%B6neminde_Avrasyayla_Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen_Uluslararas%C4%B1_K%C3%B6le_Ticareti_750-945_International_Slave_Trade_with_the_Eurasia_in_the_Period_of_the_Abb%C4%81sid_Empire_750-945_

http://www.answering-islam.de/Books/Muir/Caliphate/chap64.htm

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/288

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/955

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=373189

http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-imparatorlugunun-dogusu/27320.html


900 yılında dünya siyasi haritası

900 yılında dünya siyasi haritası


1300 yılında anadolu
1300 yılında anadolu

osmanlı sarık meraklısı değildi!

kanuni sarık meraklısı değildi!

‘1532 yılında venedikli bir grup kuyumcu tarafından üretilip pargalı ibrahim paşa tarafından sultan süleyman’a hediye edilen miğfer som altındandı ve süsleme olarak da 50 elmas, 47 yakut, 27 zümrüt ve 49 12 karat inci bulundurmaktaydı. miğfer tek bir parça değildi; altın eyer takımı, asa, taht gibi bir çok ekipmanla birlikte 1532 yılında pargalı ibrahim paşa’ya toplamda 384.000 dükaya teslim edilmişti. bir dükanın 3,5 gram saf altından üretildiğini ve 1 gram altının bugün 110 lira olduğunu düşündüğümüzde bugün için toplam maliyeti 147.840 milyon lira etmekte.’

kaynak:

http://dergi.ituieee.com/kulturel/onemli-bir-tarihten-derin-bir-catismaya


 

kanuni sultan süleyman
kanuni sultan süleyman
muhteşem süleyman
muhteşem süleyman