kısa tarih (16) orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü??

orhan bey bizans imparatoru’nun ayağını neden öptü?

isevi geleneğine göre 8inci asıra kadar papa’nın eli öpülürmüş.  fakat günün birinde bir kadının papa’nın eline yapışmasından sonra bu adet değiştirilmiş ve ayak öpülmeye başlanmış. el veya ayak öpme hakimiyet kabul etme, boyun eğme gibi anlamlar içeren saygı göstergesidir.

‘theodor svetoslav (1300-1322), önce balkan dağlarının güneyinde birçok mühim kaleyi elegeçirdi ve ardından da karadeniz sahilindeki anchialos [pomorie veya ahyolu] ve mesembria [nesebar]’ı zaptetti. aciz durumdaki [bizans] imparatoru, bulgar çarının bu ilerlemesini kabulden başka çare bulamadı. bu şartlar altında 1307 de bulgar çarı ile bir anlaşma yaptı.

yeni müfrezeler getirterek kuvvetlenen [katalan ardılı turkopol] halil, kendisine karşı gönderilen [bizans] imparatorluk ordusunu dağıtıyor ve tahtın varisi mihael de bu muharebeden canını zor kurtarıyordu. bu ağır durum karşısında çaresiz kalan mihael, cenova’lılardan ve sırplardan yardım istemek zorunda kalmış ve 1314 de halil’in türkleri gelibolu’da kılıçtan geçirilmişlerdir.

saint jean şövalyeleri […] 15 ağustos 1310’da rodos’u ele geçirirler.

venedik, 1310 da bizans ile 12 yıllık bir mütareke aktettiği gibi, sırp kralı da bizans ile olan münasebetlerini artırarak bizans imparatoruna 2.000 kişilik yardımcı kuvvet göndermektedir.

[bizans’ta] 21 yıl iç savaşta geçer ve başlıca ikiye ayrılır: 1) iki [imparator] andronikos’un iç savaşlar devri (1321-1328). 2) ioannes kantakuzenos‘un ayaklanması (1341-1355). bu sürekli karışıklıklar imparatorluğun dağılmasına ve savunmasının yok olmasına sebep oldu, bunun neticesinde yabancılar bu iç savaşa katıldılar. gerçekte bu hadiseler imparatorluğun parçalanmasına sebep oldu ve imparatorluk bu ağır krizden bir daha kendini kurtaramadı.

[bizans] cenovalılara karşı ise, üstünlüğünü onlara kaptırdığı denizciliği ile ticaretini kurtarmak gayesini güdüyordu. bunun ilk şartı ise, bizans donanmasını kuvvetlendirmek olduğundan imparator andronikos ve devlet adamı kantakuzenos, gemi inşaatına büyük bir ağırlık verdiler (baştav, 1989).’

‘gemlik-armutlu arasındaki sahilde hiç bir rum köyü bulunmaz. roma-bizans devrinde de bu sahilde bir yerleşim izi belirlenememiştir. bölgeye türklerin gelmesiyle bu sahilde birçok türk [ve rum]köyü kuruldu. ancak bu köyler saray’a bazı yükümlülükleri nedeniyle belki de zorunlu olarak iskân olmuşlardı. nitekim gemlik-armutlu sahilinde bulunan kumla, armutlu, kapaklı, narlı, fıstıklı, karacaali ve arnavut köylerinin avarızları [afet vergileri], doğrudan sultan’a giderdi. bu [orhan bey’in vakıf] köyleri samanlı dağları’ndan her yıl 3 bin [gemi?]küreği yapmakla görevliydi (kılıç & kaplanoğlu, 2016).’


orhan bey 1324 - 1362
bizans imparatoru’nun ayağını öpen orhan bey 1324 – 1362

‘katalanlar’ın çekilmesinden sonra alaşehir’in vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır [1304]. el-ömerî, bizanslı’ların da [germiyanlı] yakub bey’e yılda 100.000 altın ve değerli hediyeler verdiğini belirtmektedir (turgut, 2017).’

‘andronikos’un’ tahta çıktığı sırada [1328], anadolu beyleri arasında. en kuvvetlisi, merkezi kütahya [osmanlı’nın da hasmı] olan germiyan beyliği idi […] ııı.andronikos, kapudağ yarımadasına kadar giderek germiyan beyi ile buluşmuş ve anadolu’daki bizans arazisini [philadelphia yani alaşehir’i] savunabilmek için onunla bir andlaşma imzalamıştır (baştav, 1989).’

bu buluşmanın yine akla yatkın bir başka sürümü daha vardır:

yuannis kantakuzenos’un hâtıratına göre, imparator daha önce 1328’de anadolu sahilinde bizans’a ait kyzikos (kapıdağı) ve tahkimli yarımada pegae’ya (bugün sahilde karabiga) gitmiş ve [1314’de germiyanlı uyumlusu] karesi beyi temirhan ile (demirhan) bir antlaşma yapmıştır. kantakuzenos’a göre imparator, karesi beyini saldırıdan vazgeçirmeyi ve bağımlı duruma getirmeyi amaçlamıştı (inalcık, 2009).’


bizans imparatoru'nun ayağını öpen orhan bey 1324 - 1362
türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü

‘osman ve maiyeti gibi siyasi yapıların, yüzyıllardır bizans hükümranlığında yaşamış çok sayıdaki balkan devletleri gibi bizans imparatorluğu ile bütünleşebileceği düşünülebilen tarihi anlar vardı. anadolu’daki diğer türk savaş beylerine karşı bizans’ın hizmetindeki katalanlara katılan paralı türk askerlerinin varlığı iyi bilinmektedir. daha çarpıcı bir işbirliği örneği, [yannis kantakuzenos’un hatıratına göre] bizans imparatoru ıı. andronikus (1282-1328) ile karesi yurdunun reisi demir han’ın marmara denizinin güney kıyısında yer alan pegai, günümüzün karabiga civarındaki buluşmasıdır. türk akranı orhan bu buluşmada bizans imparatoru’nun üstünlüğünü kabul (ikrar) ederek o’nun ayağını öpmüştü [çeviri m. tekce] (tezcan, 2010).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

inalcık, h. (2009, nisan). osmanlı sultanı orhan (1324-1362) avrupa’da yerleşme.12 31, 2017 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxxiii-sayi-266-yil-2009-nisan/  adresinden alındı

kılıç, ş., & kaplanoğlu, r. (2016, güz). kuruluş devrinde doğu marmara kıyılarında türk iskanı. 01 10, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/canakkalearastirmalari/article/view/5000206280  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, Dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

tezcan, b. (2010). the second ottoman empire. 01 10, 2018 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=s4Ur_agZi2oC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=hyrkanos+ottoman+empire&source=bl&ots=bExUhNduZ4&sig=O3-FrKnNTtmK-wn8XjK-30h7pTA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiWgorA3qjYAhUBQZoKHZb9DkcQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false  adresinden alındı

turgut, v. (2017). germiyanoğulları’nın menşei, vakıfları ve batı anadolu’nun türkleşmesi meselesi üzerine. 01 01, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317221  adresinden alındı

kısa tarih (15) osmanlı mı?? bizans’ın paralı askeri mi??

osmanlı bizans’ın paralı askeri mi?

katalan paralı askerler birliği, bizans’ın talebi üzerine  osman bey‘in bapheon (koyunhisar) muharebesinden on dört ay sonra, 1303 eylül’ünde istanbul’a geldi, üç binden fazla ceneviz’li askeri edirnekapı’da öldürdü ve ve bitinya (doğu marmara)‘ya değil wittek’e göre osmanlı’nın hasımı olan germiyanlı beyliği ve onun tabileri üzerine yürüdü. osmanlı kuvvetleri imralı adasını 1304’te idris-i bitlisi’ye göre sulhen almıştı. hammer’e göre imralı adası’nın alınmasından bir kaç gün önce 30 gemilik türk kuvveti sakız adasını tahrip etmişti. katalan tarihçi muntaner, amirali ve adamlarını sakız’da kışlattığını yazar (kasım 1303 ila nisan 1304). sonuç olarak 30 türk gemisinin aynı zamanda katalan daha doğrusu bizans gemisi olduğu ortaya çıkar. ve osmanlı bizans’ın paralı askeri mi sorusunun yanıtı belli olur.


idris-i bitlisi - imralı adası
aykut alb’in oğlu kara ali galius [kalolimnos, besbicus, imralı, emir ali] adasını sulh ile küffardan aldı (idris-i bitlisi, 1506)

georgios pachymeris (georgius pachymeres) 1241-1310 yılları arasında yaşamış nikea (günümüzde iznik) doğumlu romaio (rum) bir tarihçidir[…] pachymeris’in muharebeyi anlattığı orijinal rumca metinleri buldum.

fransızca ve ingilizce çevirilerini inceledim ve bunlardan alıntı yapmış günümüz tarihçilerinin kitaplarını okudum. her sefer karşıma değişik yorum ve ilaveler çıktı.

örneğin pachymeres bizanslı, osmanlı, türkler adını hiç kullanmamış ama, pachymeres’ten alıntı yapan ingilizce ve fransızca kitaplarda genellikle bu tanımlamalar varmış gibi yazılmış.

marc c. bartisus[…] bapheus [koyunhisar] hakkında şunları yazmış:

mouzalon’un ordusu, içlerinde alanların da bulunduğu, yaklaşık 2.000 kişiden oluşuyordu. yaklaşık 5.000 süvariden oluşan göçebe aşiretlerin birlikleri izmit ile iznik arasında ortaya çıktı ve bapheus [koyunhisar] düzlüğünde yapılan muharebede mouzalon yenildi (akyol, 2012).

bizanslılar’ın koyunhisarı’nda ilk bozgunlarından altı sene sonra(707/1307) [(idris-i bitlisi, 1506) 1307 tarihini verir ancak (inalcık, 2003) bunu daha erken dönem kaynağı aşıkpaşazade’ye göre 1303 olarak düzeltir] adrenos (atranus), madenos, kete ve kestel hisarları kumandanları bursa hakiminden aldıkları emir üzerine, kuvvetlerini toplayıp osman ile muharebeye tutuşurlar [dimbos, dinboz veya dinanoz muharebesi (inalcık, 2003)]. bu cenkte kestel kumandanı hayatını tamamladı; kete kumandanı da uluabad (lopadiun)’a güçlükle kaçabildi[…] kete (pahimeres’in katukeya’sı) arazisine tabi kalo lini adası (besbikus, yahut galius) [imralı veya emir ali] –ki mudanya körfezinin karşısında bulunur- ertesi sene [1304],osman’ın emriyle aygud alp’in oğlu kara ali marifetiyle ele geçirildi.


inalcık - dinboz savaşı
1302 koyunhisar muharebesinden bir yıl sonra, 1303’te dinboz muharebesi olur (inalcık, 2003). ertesi yıl, 1304’te imralı adası sulh ile alınır. ondan bir kaç gün önce, yine 1304’te sakız adası tahrip edilir (von hammer-purgstall, 1836).

besbikus [imralı]’nın ele geçirilmesinden birkaç gün önce [1304], türklerin ilk deniz haydutluğu olmak üzere[…] hius (sakız)’ın tahribi vukua geldi. türkler adaya otuz gemi ile yanaştılar; ellerinde kılıç ve ateş, adayı dolaştılar. kendilerini kaleye atan küçük bir azınlıktan başka ahali öldürüldü. bir takımı da  firarla kurtulmak için için zevcelerini, çocuklarını, mallarını alarak kırk gemiden mürekkep bir donanmaya çıktılarsa da, fırtınaya tutulup skiros [iskiri] adası yakınlarında telef oldular (von hammer-purgstall, 1836).’


hammer - sakız'ın tahribi
1302 koyunhisar muharebesinden bir yıl sonra, 1303’te dinboz muharebesi olur (inalcık, 2003). ertesi yıl, 1304’te imralı adası sulh ile alınır. ondan bir kaç gün önce, yine 1304’te sakız adası tahrip edilir (von hammer-purgstall, 1836).

‘osmanlılar, bizans imparatorluğu’nun doğu topraklarını fethetmek için uygun konumlanmışlardı. ancak durum daha karmaşıktı ve kuzey batı anadolu uç tarihini haç (bizans) ve hilal (işgalci muhammedi türkler) arasında bir çatışma olarak görmek hata olur. bizans politikasındaki değişiklik, müttefik ve paralı asker ihtiyacı duyduğu için, batı anadolu’daki türk beyliklerine yeni fırsatlar sundu. türk emirlikleri içinde belki de en önemsizi olan ve bu nedenle 1300’lerdeki bizans sultasını en az tehdit eden osmanlılar, bu iş için mükemmel adaylar olarak görünüyordu  (agoston & masters, 2009).’

‘…katalanlardan 6.500 kişi [(muntaner, 1325-28) 2.500 süvari, 5.000 piyade] , 1303 yılı sonunda [(muntaner, 1325-28) 12si geçici sicilya ve 8i kendisinin 20 gemi ile] istanbul’a geldi…[bizans imparatoru] andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı (baştav, 1989).’

‘büyük dük [grand duke, megas dux], imparatorluğun bütün askerleri ve amirali üstündeki sultası ile prens ve lord ile aynı anlama gelen bir ünvandır; rum ili’nin bütün adaları ve sahilleri ona tabidir.

büyük dük, türkler’den habersiz anadolu’ya geçti, erdek körfezine çıktı [1303 eylül ila ekim], onlara saldırarak fethettikleri toprakları esaretten kurtardı ve erdek’te kışladı. 

büyük dük, amirale tüm kadırga ve denizcileriyle beraber, dünyanın başka hiçbir yerinde yapılmayan sakızın üretildiği çok verimli chios (sakız) adasına gitmelerini ve orada kışlamalarını emretti. ve amirali orada kışlattı [1303 kasım ila 1304 nisan], çünkü türkler 3 direkli yelkenliler ile bu adaları yağmalıyorlardı. böylece bütün bu bölgeyi korumaya aldılar ve adaları ziyaret ettiler. birbirlerini teselli ederek ve oyalayarak bütün kışı mutlu geçirdiler [1304 başı] (muntaner, 1325-28).’


katalan kronikleri - muntaner 1325 - 1328
büyük dük, amirale tüm kadırga ve denizcileriyle beraber, dünyanın başka hiçbir yerinde yapılmayan sakızın üretildiği çok verimli chios (sakız) adasına gitmelerini ve orada kışlamalarını emretti. ve amirali orada kışlattı [1303 kasım ila 1304 nisan], çünkü türkler 3 direkli yelkenliler ile bu adaları yağmalıyorlardı. böylece bütün bu bölgeyi korumaya aldılar ve adaları ziyaret ettiler. birbirlerini teselli ederek ve oyalayarak bütün kışı mutlu geçirdiler [1304 başı] (muntaner, 1325-28)

görünen o ki, bizans payitahtı constantinople (istanbul)’un talimatı altındaki osmanlılar, 1302 bapheus (koyunhisar), 1303 dinboz (erdoğan) muharebeleri [?] ve 1304 galius (imralı) sulhü ile bizans iç çekişmesine müdahil; ve 1304 chios (sakız) adası tahribatıyla anadolu’daki türkler, özellikle germiyanlılar ile mücadele eden katalan paralı askerlere yardımcı kuvvet olmuşlardı. katalanlar’ın bitinya (doğu marmara)’ya niçin uğramadıkları artık açıktır.

not: muntaner, r. (1325-28) alıntılarının çevirisi bana ait.

kaynakça:

agoston, g., & masters, b. (2009). encyclopedia of the ottoman empire. 12 31, 2017 tarihinde http://psi424.cankaya.edu.tr/uploads/files/Agoston%20and%20Masters,%20Enc%20of%20Ott%20Empire.PDF  adresinden alındı

akyol, a. (2012, 07 17). yalova muharebesi. 01 09, 2018 tarihinde http://www.yalovamiz.com/makale/yalova-muharebesi-3369/  adresinden alındı

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

idris-i bitlisi. (1506). heşt bihişt (sekiz cennet). (m. karataş, s. kaya, & y. baş, Dü) 01 09, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=52539&highlight=he%FEt  adresinden alındı

inalcık, h. (2003). the struggle between osman gazi and byzantines for nicea. 01 09, 2018 tarihinde http://www.inalcik.com/images/pdfs/18732736THESTRUGGLEBETWEENOSMANGAZiANDBYZANTiNES.pdf  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, Dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

von hammer-purgstall, j. (1836). büyük osmanlı tarihi. 01 04, 2018 tarihinde https://hacikaanonaran1.files.wordpress.com/2014/12/cilt1.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (6) bizans’ın isyancı paralı askerleri katalanlar ile savaşan isevi türkleri: türkopoller

isevi türkler: türkopoller

‘[bizans imparatoru] bulgarlara karşı göndermek bahanesiyle onları istanbul’a çağırır…fakat katalanlar, buna karşı gelirler ve ücretlerinin iyi ödenmediğini ileri sürerek gelmezler. alanlarla türk yardımcı kuvvetlerinin [türkopollerin] de katıldığı bir bizans ordusu ile katalanların arasında çıkan bir muharebede, bizans ordusu çok ağır bir yenilgiye uğramıştır [1305] (baştav, 1989).’


sarı saltuk
sarı saltuk

bizans’ın türk yardımcı kuvvetlerinin kim olduğunu anlamak için onların yakın geçmişine gidelim:

‘1263’te [bizans imparatoru] misel paleolog, selçuklular sarayında bir sığınma yeri bulduktan ve İstanbul dönüşünde bizans tahtının meşru varisi jan laskaris’in gözlerini oyduktan sonra, on-on iki bin türkmen’den oluşan bir göçmen zümresi, [ahmet yesevi veya hâce bektaş müridi] saltuk dede beraberinde karadeniz’in batı sahilinde bugün dobruca tataristan’ı denen mahallere yerleştiler.

az bir süre sonra, [selçuklu sultanı] izzettin keykavus, biraderi rüknittin kılıç arslan tarafından konya hükümetini kendisine terketmeye zorlanarak [selçuklu taht kavgası], istanbul’a [bizans’a] iltica etti. tahtının kaybedilmiş olmasından teselli bulmuş olmak için, zayıflığı ve harap hali gözlerden gizli kalmayan rum imparatorluğu’nu ele geçirmeyi kurguladı.

saltuk dede’nin türkmenleri ve kendi hassa ordusu kumandanı bahadır ali, hileci girişimlerinde izzettin’e yardım edeceklerdi. hükümete ve imparator’un hayatına karşı gizlice geniş bir fesat hazırlandı. ancak izzettin keykavus’un rum anadan doğan ve babalarının dinine pek bağlı olan içki sunan bir hizmetlisi vardı. bu rum herşeyi haber verdi, tertip bozuldu sultan, [rum] anası, oğulları zincire vuruldu; bahadır ali öldürüldü; izzettin’in imrahoru [at ahırının-tavlanın başı] oğuzlu beyin gözleri çıkarıldı.

kıpçak tatarları reisi berke han –ki rüknittin kılıç arslan’ın ricası üzerine, tutuklu biraderini kurtarmayı üzerine almıştı- tuna’yı buz üzerinden geçerek, istanbul’a kadar ilerledi, ve [edirne] enez’den kaçmayı başaran tutsak ile birlikte, bütün dobruca göçmenlerini kırım’a götürdü. 

izzettin’in evlatlarından biri ile hassa askerlerinden [sultan muhafızı] istanbul’da kalmış bin kişi imparator’un dinini kabul ile, turkopollar (hırıstiyan melez türkler) zümresine kaydoldular. bu yedek kuvvet, daha sonra yeniden dahil olanlarla gittikçe artarak, üç bini bulmuş, ve daha sonra halil’in kumandası altına verilmiştir  (von hammer-purgstall, 1836).’

kaynakça:

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

von hammer-purgstall, j. (1836). büyük osmanlı tarihi. 01 04, 2018 tarihinde https://hacikaanonaran1.files.wordpress.com/2014/12/cilt1.pdf adresinden alındı

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (5) kayıp beylik osmanlı!

kayıp beylik osmanlı!

bizans kiraladığı katalanları 1303 eylül‘ünde türklerin üzerine salarken, katalanlar, bizans ile savaştığı bahsedilen osmanlı’nın bölgesi doğu marmara’ya uğramamıştı. osman bey’in dönemdaşları eflaki ve aksarayi ile selçuklu anonim tarihi türk beyliklerini tek tek sayarken osmanlı beyliği’ne hiç bir atıfta bulunmaz. osmanlı beyliği kayıptır, daha doğrusu bizans’a dahildir!

‘…katalanlardan 6.500 kişi, 1303 yılı sonunda istanbul’a geldi… [bizans imparatoru] andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı (baştav, 1989).’

‘büyük dük [grand duke, megas dux], imparatorluğun bütün askerleri ve amirali üstündeki sultası ile prens ve lord ile aynı anlama gelen bir ünvandır; rum ili’nin bütün adaları ve sahilleri ona tabidir.

büyük dük, türkler’den habersiz anadolu’ya geçti, erdek körfezine çıktı, onlara saldırarak fethettikleri toprakları esaretten kurtardı ve erdek’te kışladı.

büyük dük bölüğü ile birlikte türkler’e karşı anadolu içine yürümeye ve türklerin fethettiği şehirleri, kaleleri ve kasabaları esaretten kurtarmaya hazırlandı.

istanbul imparatoru, büyük düke [türkleri dağıtırken] herşeyi bırakmasını ve imparatorluğa isyan eden [bulgar] imparatoru lantzaura’ya karşı istanbul’a gelmesini ve ona yardım etmesini istedi.

fakat büyük dük, tamamen fethettiği, sorunlarını dağıttığı ve türklerin elinden kurtardığı anadolu krallığı [germiyanlı ve karamanlı’nın başını çektiği batı anadolu]’yu terk etmeye gücenmişti.

imparator, [onu öldürtmeden önce] sezar [büyük dük] ile anlaşmaya vardı; imparator anadolu krallığı [batı anadolu] ve rum ili adalarının tamamını ona verecek….   (muntaner, 1325-28)’

‘1305 başlarında imparator [büyük dük] roger’a sezar ünvanı ile küçük asya’ya gitmesini ve alabileceği her yerin fiefi [hakimi] olmasını teklif etti, belli ki bursa ve iznik hariçti (treadgold, 1997).’


kayıp beylik osmanlı
kayıp beylik osmanlı

bizans’a hizmet eden katalanlar neden bursa ve iznik’e ilerlemedi? (wittek, 1938)‘den germiyanlı’nın himayesi altında olmadığını hatta hasımı olduğunu bildiğimiz osmanlı, düşmanımın düşmanı dostumdur (inimicus inimici mei amicus meus est) kadim atasözünü fısıldamış olmalı.

‘menâkıbü’l-ârifîn, mevlânâ’nın torunu ulu arif çelebi’nin [1272-1320] emriyle [34 yılda] yazılıyor… eflakî’ye de mevlevîliğin tarihini yazmayı emrediyor. eserde 1200’lü yılların başlarından 14. asrın ortalarına kadar olan dönem ele alınıyor… eser anadolu beylikleri için de çok önemli bir kaynak. eserde eşrefoğullarıyla, aydınoğullarıyla, menteşoğullarıyla, germiyanoğullarıyla ilgili pek çok rivayetle karşılaşabiliyoruz. merkezde yer alan karamanoğullarıyla ilgili çokça rivayetler var… menâkıbü’l-ârifîn’de 1353 yılında yazılmış olmasına rağmen osmanlı beylerine bir atıf göremiyoruz (bayram, 2011-12).’


ariflerin menkıbeleri - ahmed eflaki
ariflerin menkıbeleri – ahmed eflaki

zaten ‘ibn bibi’nin (1282’de sona eren), aksarayi’nin ve adı bilinmeyen bir yazıcının (bizi 14. yüzyıl içlerine götüren) farsça yazılmış tarihlerinde, güneybatıdaki denizli, batıdaki germiyan beyliği ve kuzey, güney ve güneybatıda bulunan başka bazı beyliklerin oluşum yıllarını izleyebiliyoruz. osmanlılar hakkında ise doğrudan bir bilgi yoktur… selçuklular sahneyi terk ederken [1308], osmanlılar‘a bir tek veda sözü etmemişlerdir (lindner, 2007).’


musameretu-l-ahbar ; kerimüddin mahmud-i aksarayi
musameretu-l-ahbar ; kerimüddin mahmud-i aksarayi

not: muntaner, r. (1325-28) ve treadgold, w. (1997) alıntılarının çevirisi bana ait.

kaynakça:

aksaraylı, k. (1323). tezkire-i aksarayî. (m. öztürk, çev.) türk tarih kurumu ©2000

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf   adresinden alındı

bayram, f. (2011-12). menâkıbu’l-arifîn, ahmed eflakî. 01 03, 2018 tarihinde anadolu kronikleri: https://www.bisav.org.tr/userfiles/yayinlar/Notlar_32.pdf  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

treadgold, w. (1997). a history of byzantine state and society. 12 31, 2017 tarihinde https://smerdaleos.files.wordpress.com/2014/09/warren-treadgold-a-history-of-byzantine-state-and-society.pdf  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (türkiye yayınevi, dü., & g. yalter, çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı