osmanlı hanedanının etnik kökeni

osmanlı hanedanının pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim kökeni

dr. colin j. heywood, osmanlı tarihinin başlangıcındaki kara deliği doldurabilmek için “osmanlı devleti (ki hiç şüphesiz anadoluluydu ve daha sonra kendini bu ortama iyice yapıştırmak için rivayetler ve efsaneler icat etti) ve osmanlı ‘nüvesi’ (ki pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim bir kökene sahip olduğu öne sürülebilir) arasında bir ayrıma gitmek yararlı olabilir” demektedir.

“1930’ların ortaları kadar erken bir tarihte, köprülü, kendisinin tabiriyle kuvvetle muhtemeldir ki altın ordu’nun (ki aslında nogay devletiydi) anadolu’daki gelişmelere yabancı olmadığını ve muhtemelen erken 14. yüzyılda ilhanlı hakimiyetine karşı ayaklanmada bir rol oynadığını ileri sürdü (origins s. 35).  köprülü, 1298’de aq-tav tatarlarından bir gücü, güney ve batı pontik heraclia (karadeniz ereğli)’dan bizans topraklarına yollanan ilhanlıların cezalandırma seferine karşı, bizanslılara yardım için gönderenin muhtemelen nogay olduğunu düşündü[…]

sadece bitinya [doğu marmara] ve pontus [kuzey batı karadeniz, tuna ve dinyeper arasındaki batı kıpçak] stepi arasındaki bağlantıyı açık seçik göstermekle kalmayıp, bu dönem türkleri arasında gazi etiğinin yaygınlığının öyle çok güçlü olmadığı görüşünü destekleyen bir başka vaka da, anonim koca-bakhshı vakasıdır. pachymeres tarafından aktarıldığı gibi, bu kişi ‘kırım’daki moğol hükümdarı noga’nın (yani nogay) sarayında ‘baş büyücü’ – dolayısıyla muhtemelen bir şaman (kam)’dı. nogay’ın 1299’daki ölümünden sonra, ailesiyle birlikte ilhanlı ülkesine geçmek istedi, fakat yanlışlıkla bizans topraklarına (yine pontik heraclia) [karadeniz ereğli] girince, vaftiz edilerek nicomedia (izmit) bölgesinin hegomonu olarak imparatorun hizmetine girdi. [tekirdağ malkara kermeyan kalesi: zesutare, apri] apros savaşından (1305) sonra tourkopoloi ve alan lejyonerlerini yatıştırmak için trakya’ya gönderildi, ‘çünkü tourkopoloi [türkopol (isevi melez türkler)] ile aynı millettendi ve nogay’ın sarayında iken alanlarla iş yapmada tecrübeliydi.’

osmanlıların kırım (ve dolayısıyla pontus) kökenli olduğu iddiası 1520 civarında yazan iranlı tarihçi khwandemir tarafından ileri sürüldü. khwandemir’in bu ifadesine ünlü tarihçi cl. huart’ın (son zamanlara dek wittek ve köprülü öncesine ait hafıza kaybının bir kurbanı olan) ‘les origines de l’empire ottoman’ başlıklı bir makalesinde dikkat çekildi. makale 1917’de journal des savants‘da basıldı; elizabeth zachariadou yetmiş yıldan uzun bir süredir bu makaleye atıf yapan sadece bir avuç tarihçiden biri. ilgili pasaj, osmanlı hanedanının kurucusunun babasının pontus stepinden (deşt-i kıpçak) geldiği ve on bin çadırlık göçebeyle caffa’dan [theodosia, kaffa, kefe, feodosia] anadolu’ya geçtiği hakkındaki bir rivayeti anlatır (heywood, 1999).”


theodosia, caffa, kaffa, kefe, feodosia

“osmanlı kaynaklarında bulunmayan bir rivayet de osman bey’in babasının davud olduğu ve beraberinde bulunan 10.000 kişilik çadır halkı ile, kefe’den deniz yoluyla anadolu’ya göç ettiğine dair haberlerdir. bu durumda osman ile babasının aşiret beyi olmadıkları, birer gemici oldukları iddia edilmiştir. bu iddia daha da ileri götürülüp onların korsanlık yaptığı söylenmiştir (ilgürel, 2001).”

“hollandalı oryantalist j. h. kramers 1928’de yayınlanan ‘osman kimdi?’ başlıklı makalesinde bu [isim] meselesini ciddiyetle inceledi; hakiki müslüman (ve arap) ismi ‘uthman’ (türkçe telafuzuyla osman)’ın çağdaş bizans kaynaklarında kelimenin kökünü ortaya çıkaran bir biçimde verildiği olgusuyla izah etmeye çalıştı: yunanca çekim soneklerinden arındığı zaman, pontus askeri terimi atman/ataman‘ı (ki terim olarak slav dillerine de geçmiştir ve pontus stepi/ukrayna’nın büyük ordu sonrası kazak siyasi sistemleriyle ilişkili olarak ‘hetman’, ‘kazak büyüğü’ olarak ingilizceleştirilmiş biçimi gayet iyi bilinir) çok yakından andırıyordu (heywood, 1999).”

16ıncı yüzyıl hüdavendigar ve sultanönü evkaf tahrir defterleri’nin incelemesinde osmanlı hanedanı efradının anadolu’ya geçtikleri bölgede toman bey adına vakıf kayıtlarına rastlanılmaktadır.


osman bey, kara osman 1302 - 1324
osman bey, kara osman 1302 – 1324

“bolu’da mevlana sarı muhiyiddin adına zaimüddin divanı’nda temlik edilen[…] yer için toman bey ve umuroğlu şahin bey’den temlikname verildiğine dair kaydın yanı sıra[…] bender-i ereğli [pontik heraclia, karadeniz ereğli]’de mustafa seydi için vakfedilen[…] yerin toman bey ve kır bey oğlu mehmed bey tarafından temlik edildiği anlaşılmaktadır. aynı yerde [pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli’de] hacı bey oğlu isa fakih için toman bey ve şahin bey’den temlik edilen bir çiftlik[…] diğer bir vakıf kaydı da burada zikredilmelidir[…]


heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli
heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli

söz konusu kayıtlarda toman bey ile zikredilen umur oğlu şahin bey ve kır bey oğlu mehmed bey isimleri son derece önemlidir. şahin bey (lala şahin paşa)[…] osman bey’in etrafında kalabalık türkmen gruplarının toplandığını görerek akınlara iştirak eden umur oğlu ali bey’in oğludur ve osman bey’in torunu murad’ın da hocasıdır. kıroğlu (kayır han) mehmed bey’in ise aydınoğulları’nın da atası olması muhtemel olan ve batı anadolu’da 1261 yılı civarında ortaya çıkıp moğollar tarafından şehid edilen uç gazisi mehmed bey olduğu düşünüldüğünde…

toman bey’in biti verdiği vakıflar için aynı zamanda
şahin bey ve mehmed bey’in de biti vermiş olması, osman gazi’nin ilhanlı uç kuvvetleri ve batı anadolu’da en faal gaziler olan […] menteşe ve aydınoğulları ile olan yakın temasını da göstermektedir. bu durumda batılı kaynaklarda yer alan osman gazi’nin 1310 rodos seferi bilgisi, danişmend’in de işaret ettiği vechle dikkatlice değerlendirilmelidir (turgut, osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine, 2016).”

kaynakça:

heywood, c. j. (1999). osmanlı devletinin kuruluş problemi: yeni hipotez hakkında bazı düşünceler. 02 18, 2018 tarihinde https://ia802602.us.archive.org/34/items/Osmanli1/Osmanli-1.pdf adresinden alındı

ilgürel, m. (2001, ağustos). osmanlı denizciliğinin ilk devirleri. 01 09, 2018 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxv-sayi-243-yil-2001-agustos/ adresinden alındı

turgut, v. (2016). osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine. 02 18, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000186569/5000165844 adresinden alındı

yakın doğu türklerinin kısa tarihi (5) kayıp beylik osmanlı!

kayıp beylik osmanlı!

bizans kiraladığı katalanları 1303 eylül‘ünde türklerin üzerine salarken, katalanlar, bizans ile savaştığı bahsedilen osmanlı’nın bölgesi doğu marmara’ya uğramamıştı. osman bey’in dönemdaşları eflaki ve aksarayi ile selçuklu anonim tarihi türk beyliklerini tek tek sayarken osmanlı beyliği’ne hiç bir atıfta bulunmaz. osmanlı beyliği kayıptır, daha doğrusu bizans’a dahildir!

‘…katalanlardan 6.500 kişi, 1303 yılı sonunda istanbul’a geldi… [bizans imparatoru] andronikos…dört aylık ücreti peşin ödedi ve reisleri roger de flor’a yeğeni maria asen’i zevce olarak verdiği gibi ona bir de megas dux ünvanını taktı ve bu ünvanı sonradan sezar rütbesine çıkardı (baştav, 1989).’

‘büyük dük [grand duke, megas dux], imparatorluğun bütün askerleri ve amirali üstündeki sultası ile prens ve lord ile aynı anlama gelen bir ünvandır; rum ili’nin bütün adaları ve sahilleri ona tabidir.

büyük dük, türkler’den habersiz anadolu’ya geçti, erdek körfezine çıktı, onlara saldırarak fethettikleri toprakları esaretten kurtardı ve erdek’te kışladı.

büyük dük bölüğü ile birlikte türkler’e karşı anadolu içine yürümeye ve türklerin fethettiği şehirleri, kaleleri ve kasabaları esaretten kurtarmaya hazırlandı.

istanbul imparatoru, büyük düke [türkleri dağıtırken] herşeyi bırakmasını ve imparatorluğa isyan eden [bulgar] imparatoru lantzaura’ya karşı istanbul’a gelmesini ve ona yardım etmesini istedi.

fakat büyük dük, tamamen fethettiği, sorunlarını dağıttığı ve türklerin elinden kurtardığı anadolu krallığı [germiyanlı ve karamanlı’nın başını çektiği batı anadolu]’yu terk etmeye gücenmişti.

imparator, [onu öldürtmeden önce] sezar [büyük dük] ile anlaşmaya vardı; imparator anadolu krallığı [batı anadolu] ve rum ili adalarının tamamını ona verecek….   (muntaner, 1325-28)’

‘1305 başlarında imparator [büyük dük] roger’a sezar ünvanı ile küçük asya’ya gitmesini ve alabileceği her yerin fiefi [hakimi] olmasını teklif etti, belli ki bursa ve iznik hariçti (treadgold, 1997).’


kayıp beylik osmanlı
kayıp beylik osmanlı

bizans’a hizmet eden katalanlar neden bursa ve iznik’e ilerlemedi? (wittek, 1938)‘den germiyanlı’nın himayesi altında olmadığını hatta hasımı olduğunu bildiğimiz osmanlı, düşmanımın düşmanı dostumdur (inimicus inimici mei amicus meus est) kadim atasözünü fısıldamış olmalı.

‘menâkıbü’l-ârifîn, mevlânâ’nın torunu ulu arif çelebi’nin [1272-1320] emriyle [34 yılda] yazılıyor… eflakî’ye de mevlevîliğin tarihini yazmayı emrediyor. eserde 1200’lü yılların başlarından 14. asrın ortalarına kadar olan dönem ele alınıyor… eser anadolu beylikleri için de çok önemli bir kaynak. eserde eşrefoğullarıyla, aydınoğullarıyla, menteşoğullarıyla, germiyanoğullarıyla ilgili pek çok rivayetle karşılaşabiliyoruz. merkezde yer alan karamanoğullarıyla ilgili çokça rivayetler var… menâkıbü’l-ârifîn’de 1353 yılında yazılmış olmasına rağmen osmanlı beylerine bir atıf göremiyoruz (bayram, 2011-12).’


ariflerin menkıbeleri - ahmed eflaki
ariflerin menkıbeleri – ahmed eflaki

zaten ‘ibn bibi’nin (1282’de sona eren), aksarayi’nin ve adı bilinmeyen bir yazıcının (bizi 14. yüzyıl içlerine götüren) farsça yazılmış tarihlerinde, güneybatıdaki denizli, batıdaki germiyan beyliği ve kuzey, güney ve güneybatıda bulunan başka bazı beyliklerin oluşum yıllarını izleyebiliyoruz. osmanlılar hakkında ise doğrudan bir bilgi yoktur… selçuklular sahneyi terk ederken [1308], osmanlılar‘a bir tek veda sözü etmemişlerdir (lindner, 2007).’


musameretu-l-ahbar ; kerimüddin mahmud-i aksarayi
musameretu-l-ahbar ; kerimüddin mahmud-i aksarayi

not: muntaner, r. (1325-28) ve treadgold, w. (1997) alıntılarının çevirisi bana ait.

kaynakça:

aksaraylı, k. (1323). tezkire-i aksarayî. (m. öztürk, çev.) türk tarih kurumu ©2000

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf   adresinden alındı

bayram, f. (2011-12). menâkıbu’l-arifîn, ahmed eflakî. 01 03, 2018 tarihinde anadolu kronikleri: https://www.bisav.org.tr/userfiles/yayinlar/Notlar_32.pdf  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

muntaner, r. (1325-28). chronicle. (l. goodenough, dü.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf  adresinden alındı

treadgold, w. (1997). a history of byzantine state and society. 12 31, 2017 tarihinde https://smerdaleos.files.wordpress.com/2014/09/warren-treadgold-a-history-of-byzantine-state-and-society.pdf  adresinden alındı

wittek, p. (1938). osmanlı imparatorluğunun kuruluşu. (türkiye yayınevi, dü., & g. yalter, çev.) 12 31, 2017 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27291&highlight=wittek  adresinden alındı