kısa tarih (14) kim bu osman gazi?? ünlü bir türk korsanı mı??

<<osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

osmanlı tarihçileri yine belgesi olmayan yakıştırmalarla, ı. osman’la babası ertuğrul‘u, kayı aşiretinin beyleri olarak gösterirler. değişik kaynaklardaki belgelere göre ise, osman’la babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.

bizans tarihçilerinden atinalı chalcocondylas [1430 – 1470], “yunan imparatorluğu’nun çöküşü ve türk egemenliğinin kuruluş tarihi” adlı yapıtının altıncı sayfasında şöyle demektedir: babası; aşiret beyi değil, güçlü filoları olan birer kaptan, daha doğrusu birer korsandı.


bizans kayık minyaürü
[emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).

ertuğrul, çok sayıda gemiyi donatarak ege denizi’nde ve avrupa ile asya arasında bulunan adaları, büyük zararlara uğrattı ve zaman zaman yunanistan’ın düzlük yerlerine büyük akınlar yaparak, yeri göğü birbirine kattı. sonra da donanmasını, meriç nehri’nin enez kenti çevresinde bulunan ağzına getirip, nehrin kaynağına doğru uzun süre ilerledi.

bundan başka avrupa’nın diğer birçok yerlerine karşı da böyle birçok seferler düzenledi. sonunda mora üzerine, eğriboz adası’na ve çevresine saldırdı.bunları yaptıktan sonra da gemilerini, tutsak ve ganimetlerle doldurarak, kendi yerine döndü ve böylece az zamanda çok zengin ve çok büyük bir kuvvet ve kudret sahibi oldu“

aynı tarihçi, aynı kitabın “türklerin avrupa’ya ilk geçişleri” başlığı altında da osman gazi’nin büyük bir deniz akınını şöyle anlatır:

osman döneminde sekiz bin halis türk, çanakkale boğazı’ndan avrupa’ya geçip; rumların, gelibolu’daki muhafız kıtalarına baskın verdiler. oradan trakya’ya girip, tuna dolaylarında birçok yerleri yağma ettiler ve bir yığın tutsakla ganimet toplayarak geri döndüler”

fransız tarihçi lebau da “bizans tarihi” adlı yapıtında (cilt 19. sayfa 194), osman gazi’nin 1310 yılında rodos kuşatmasından söz etmektedir. rodos’u 1310 yılında kuşatan; aslında kayı aşiretinin başı değil, güçlü bir donanmaya sahip, gözü kara bir korsan olan, bizim ı. osman’dır (altan, 2006) >>


osman gazi türk korsanı
osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı?

aslına bakarsanız, ‘1380’lerde küçümseme amacıyla [ilhanlı ve eretna devletlerinin ardılı sivas hakimi] kadı burhaneddin [1344-1398], osman‘ın bir kayıkçı oğlu (kayıg boyu kelimesinden) olduğunu söylemiştir. [emir] timur, yıldırım bayezid’e bir mektubunda osmanlı sultanına bir kayıkçı türkmen soyundan geldiği gerekçesiyle hakaret etmek istemiştir (inalcık, osman ı).’

‘kayıg boyu’ halil inalcık yorumudur. (clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.


kayığın etimolojik kökeni
(clauson, 1972) kökenbilim sözlüğüne göre kayık, kayuk, kayğuk; kiçi kemi (küçük gemi) veya ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne demektir.

korsanlık konusuna devam edeceğim…

kaynakça:

altan, ç. (2006, Nisan 17). osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı? 12 31, 2017 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/osman-gazi-aslinda-unlu-bir-turk-korsani-miydi-/cetin-altan/yasam/yazardetayarsiv/04.02.2010/153755/default.htm  adresinden alındı

clauson, g. (1972). an etymological dictionary of pre-thirteenth-century turkish.01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/an-etymological-dictionary-of-pre-thirteenth-century-turkis  adresinden alındı

inalcık, h. (tarih yok). osman ı. 01 09, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c33/c330276.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (13) kayı efsanesi kuruldu, gerçek bozuldu!

kayı efsanesi kuruldu, gerçek bozuldu!

osmanlı beyliği’nin menşei, emir timur’un oğlu şahruh’un akranı 2. murat, koca sultan döneminde (1421 – 1444) osmanlı hanedanına soyluluk kazandırmak için ilhanlı oğuzname‘sine benzetilerek kayı boyuna bağlanmış, efsane kurulmuş ve gerçek bozulmuştur.


2. murat, koca sultan 1421 - 1444, 1446 - 1451
emir timur’un oğlu şahruh’un akranı 2. murat, koca sultan (1421 – 1444, 1446 – 1451)

‘osmanlıların kendi erken dönem tarihleri… sözlü geleneği, halk söylencelerini ve dedikoduyu içeren, teklifsiz ve kestirmelere yer veren bir türkçeyle kaleme alınmışlardır. dahası, bunlarda bellek ile icat – inanılır olanla açıkça uyduruk olan- öylesine zorlanarak bir şekilde bir araya getirilmiştir ki, araştırmacıların birçoğu -düzeltilmesini olanak dışı buldukları- bu metinleri kullanmaktan vazgeçmeyi düşünmüşlerdir.

birbirlerinden büsbütün bağımsız olmayan bu tarihler, üç ayrı değişke oluşturacak şekilde iç içe girmiş ve denkleşmiştir. birinci değişke… ahmedi‘nin manzum vakayinamesidir: ahmedi’nin amacı osmanlıların tarihini tartışmaktan çok onların islami mücahit yönlerini ortaya çıkartmaktır.


ahmedi iskendername
ahmedi iskendername

ikinci değişke, anonim tarihler diye bilinen bir metinler kümesidir… bunlar da osmanlıların ortaya çıkışını mucizevi bir takdir-i ilahi örneği olarak sunarlar.

üçüncü değişke ise, erken dönem konusunda yazılmış üç vakayinameyi birleştirir. bu, 1400 civarında doğan, selçuklulara karşı ayaklananlardan birinin [babai isyanı lideri baba ilyas’ın] soyundan gelen ve osmanlılarla sefere katılan bir dervişin, aşıkpaşazade‘nin eseridir.

ilk bölümleri iki kaynağa dayanan… bu kaynaklardan biri, bazı eklemeler yapılmış olan anonim tarihierin bir değişkesidir. öteki kaynak ise, erken osmanlı yıllarının yahşi fakih tarafından anlatısıdır.

bence clive foss ve colin imber, vakayinamelerdeki köse mihal’in hiçbir zaman var olmadığını kanıtlamışlardır. elveda eski dost!

osmanlı araştırmalarının ilk ustası olan habsburg’lu hammer, erken osmanlı kaynaklarını bizans kroniklerinde anlatılanlarla karşılaştırarak betimlemiştir. pahimeris, grigoras ve başkalarının aktardıklannı, tarihlendirilmesi ve sıraya sokulması hayli güç olan osmanlı anlatılarına dayanak yapmıştır… bizans ve osmanlı anlatıları sanıldığı kadar uyumlu olmaktan uzaktırlar  (lindner, 2007).’


hammer - büyük osmanlı tarihi
hammer – büyük osmanlı tarihi

osmanlı adı çevresinde çeşitli efsaneler doğmuştu. bunlardan birine göre osman gazi’nin soyu, yirmi bir kuşak geride nuh peygamber’e dayanmaktaydı. sonraları bu listeye otuz bir kuşak daha katılarak efsanenin daha da inandırıcı olmasına çalışılmıştı. bu ataların arasında, oğuz türkleri’nin başbuğu oğuz han’a, oğlu gökalp’e ve torunu çamundur’a (ya da çavuldur) rastlanmaktadır.

bir başka efsaneye göre, oğuz han’ın yirmi dört torunu yirmi dört oğuz boyunu kurmuştu. gerçekten de çavdaroğulları adını taşıyan bir aşiret vardı. bu aşiret başlangıçta osmanoğullarına karşı düşmanca bir tutum takınmışsa da, 13. yüzyılın sonlarına doğru osmanlı buyruğu altına girmişti.

bir başka efsaneye göre osmanoğulları, oğuz han’ın en büyük torunu günhan’ın oğlu kayıhan’dan gelmeydiler. bu efsane, osmanlıların oğuz türkleri’nin en ileri gelen koluyla ilişkisini ortaya koymaktaydı.

15. yüzyılda saray dalkavukları, osmanlı soyunun araplarla olan aile bağlantılarını ortaya attıklarında iş büsbütün karıştı. buna rağmen osmanoğulları’nın hazreti muhammed’in soyundan geldiği hiçbir zaman ileri sürülmedi (peygamber’in geldiği sülâle çok iyi bilinmekteydi).

bu efsane ve söylentilerin hiçbir köklü dayanağı yoktu. sözüne güvenilir tarihçiler, ertuğrul bey‘in başarılı bir ‘gazi’ olduğunda, nedeni bilinmeyen sebeplerle sınır boylarına gelerek yiğitliği ve cesaretiyle burada küçük bir beylik kurdukları konusunda birleşmektedirler (runciman, 1965).’

kaynakça:

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_   adresinden alındı

runciman, s. (1965). konstantiniye düştü. (d. türkömer, Dü.) 01 09, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=28159&highlight=runciman  adresinden alındı

kısa tarih (12) osmanlı ve mülkleştirici (kolonizatör) bektaşiler!

osmanlı’nın mülkleştirici (kolonizatör) bektaşileri!

‘mevzuubahis etmek istediğimiz mes’ele; hâlî ve tenha yerlerde, boş topraklar üzerinde bu orta asyalı muhacirler tarafından kurulan bir nevi türk manastırları, (couvent ermitage)i olan zaviyelerle, yeni bir memlekete gelip yerleşen kolonizatör [bektaşiler, yani] türk dervişleridir (barkan, 1942).’

‘türkler anadolu’ya, alp arslan’ın, romen diyojen’e karşı malazgirt’teki zaferinden sonra sızmaya başladılar[…] hıristiyan çoğunluklu bir ülkede bir azınlık olan türk öğenin sızışı, giderek kalabalıklaşmaya başladı. yayılmacılar, yavaş yavaş dillerini ve türklüklerini de yaymaya giriştiler. fakat bizans imparatorluğu’nu oluşturan çok uluslu etnik öğe, türk öğe ile birleşti ve bütünleşti.

bektaşilik bir inançlar karışımı (syncretisme) ve bir bilinç birikimi (gnose, irfan) olagelmiştir. her zaman, yerel inançları, kendinde eritmiştir: doğu anadolu’da acem ve kürt öğelerle karışırken, balkanlarda hıristiyan düşünceleri özümsemiştir.

osmanlı imparatorluğu’nun genişleme döneminin kahramanlık günlerinde[…] yeni fethedilen topraklara yerleşen ve bu yerler kendilerine verilmiş bulunan[…] derviş topluluklarına rastlıyoruz. bu topraklar ise çoğu kez işgalcilerden kaçan hıristiyanlardan kalmaydı[…] bu dervişler, dağ geçitleri ya da haberleşme yolları gibi önemli noktalara görevli olarak yerleşmekteydiler[…] eğer köy hıristiyan topraklan içinde ise, burası bir mülkleştirme (colonisation) ve islamı yayma merkezi oluyordu (melikoff, 1998).’


irene melikoff - efsaneden gerçeğe hacı bektaş
irene melikoff – efsaneden gerçeğe hacı bektaş

‘xvı. yüzyılın ikinci yarısına kadar “585 numaralı hüdavendigar sancağı evkaf defteri” ve barkan ile ayverdi’nin hazırladığı “hüdavendigar livası tahrir defterleriı” adlı eserden faydalanılarak yapılan araştırmada 34 adet abdal zümresine ait olduğu belirlenen vakıf kurucu ve mürtezikasına [rızıklananlara] rastlanılmıştır. tesbit edilen bu sayının diğer sancaklar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

hüdavendigar ve sultanönü sancağı’nda abdal zümresine ait olmak üzere kurulmuş olan 70 kadar vakfın kurulduğu görülmektedir. görülüyor ki, batı anadolu ve balkanlarla ilgili tahrir defterlerinde tesbit edilen 200’ü biraz aşkın sayıdaki abdal zümresine ait vakıfların 1/3’i sultanönü ve hüdavendigar sancağı’nda kurulmuştur. bu da osmanlı devleti’nin kurulma aşamasında abdalân-ı rum [anadolu dervişleri] ile oldukça yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir (turgut, xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum, 2011).’


hüdavendigar sancak haritası
hüdavendigar sancağı, balıkesir, adapazarı, marmara sahilleri ve ege’ye kadar ulaşmakta ve söğüd, gölpazarı, yarhisar ve ermenipazarı’ndan başka beypazarı (nallukarahisar nefsini de içinde barındırır), kite, yenişehir, domaniç, inegöl, akhisar, geyve, seferihisar, atranos, kepsud, mihaliçcık, yenice-i taraklı, göynük, akyazı, edincik, kızılcatuzla, gönen, mihalıç, bergama, tarhala ve fesleke nahiyelerinden teşekkül etmektedir.

‘oruc tarihinin bir bölümünde… alaeddin paşa, kardeşine [orhan bey’e] yeni kurulan orduyu hacı bektaş’ ın koruması altına almasını ve has askerine (bektaşi’lerin) beyaz serpuşunu giydirerek kırmızıyı öbürlerine bırakmasını öğütleyince, sultan, amasya’ya, hacı bektaş horasani‘den izin almak üzere adamlar gönderir. hacı bektaş da ona icazet (izin beratı) ve ak börk (beyaz serpuş) yollar. 

bu bölüm… hacı bektaş’ın niçin yeniçerilerin piri olduğunu açıklamaktadır. 

niçin bu asker ocağına, öbürleri değil de bektaşiler’in tarikati bağlandı? bu, belki de onun -daha sonra devşirme olacak olan- savaş tutsaklığından, yani hıristiyan bir çevreden gelen genç askere göz kulak olmak ve yetiştirmekle görevlendirilmiş mülkleştirici bir derviş tarikati olmasından dolayı idi.

şu, kabul edilebilir bir açıklama olmalıdır: bektaşiler, türkmen kökenli bir halk tarikati ve kendilerini kollayan merkez güce bağlı öğeler olarak, yabancı öğeleri ve hıristiyanları türkleştirmek, onları islamlaştırmakla yükümlü olacaklardı. fakat kılıç iki yanlı işledi. çünkü bektaşiler yeni gelenleri eritmeyi başardılarsa da, en azından yakınlaşmaya çağırdıkları bu hıristiyan çevrelerin etkileriyle de karşı karşıya kaldılar.

xv. yüzyılın başında cemaat-dışılığa yenilen bektaşiler, artık istenmez olurlar.

ı. selim’in hükümdarlığından başlayarak, sultanların tekkeye bağışlan kesilecek, hatta ı. selim, ancak 958/1551 yılında yeniden açılmak üzere tekke’yi kapattıracaktır. resmi belgelerde, “bektaşi” sözcüğü rafizi (heretique, batıni, dinden ayrılmış) sözcüğü ile anlamdaş olmuştur.

zaten karmaşık olan bu inanç-karışımına, yörelere göre değişen yerel etkiler de katılmıştır. balkan bölgelerinde, hıristiyan ortodoks öğeler yer almaktadır: çoğu kez, “hızır” adı verilerek benimsenen ve özümsenen yerel velilere saygı; birbirinin yerini alan kutsamaların uygulandığı dinsel makamlar; hem hıristiyan hem bektaşi topluluklarca ziyaret edilmekte olan mezarlar.

öbür yandan bektaşi edebiyatının özelliklerinden biri, dinlere karşı hoşgörü düşüncesidir; yalnız sünnilik küçümsenir: hıristiyanlığa bir düşmanlık söz konusu değildir. sık sık çarmıha gerili isa’ya gönderme yapılır (melikoff, 1998).’

irene melikoff
irene melikoff

kaynakça:

barkan, ö. l. (1942). istila devirlerinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler. 01 06, 2018 tarihinde http://www.dervisan.com/yazi2/kolonizator.html adresinden alındı

melikoff, i. (1998). efsaneden gerçeğe hacı bektaş. (t. alptekin, Dü.) 01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Efsaneden+Ger%C3%A7e%C4%9Fe-Hac%C4%B1+Bekta%C5%9Fi-Irene+Melikoff  adresinden alındı

turgut, v. (2011, güz). xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum. 01 08, 2018 tarihinde http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/turgut_vedat.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (10) süleyman şah boğuldu! (1. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1190’da silifke göksu’da boğulan 3üncü haçlı seferi kumandanı roma-germen imparatoru friedrich barbarossa’dır. alman imparator, anadolu selçuklu sultanı 2inci kılıç arslan’ın teklifi üzerine bir barış anlaşması imzalamıştı.

‘[ebu müslim horasani’nin (718-755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler (giese, 1922).’

kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi‘nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur.

‘nihayet alman imparatoru friedrich barbarossa 1189 mayısında büyük bir orduyla yola çıktı… friedrich ordusunu çanakkale boğazı’ndan anadolu’ya geçirip güneye ilerledi. alman ordusu karşısında endişeye kapılan ıı. kılıçarslan bunlarla savaşa girişmedi; ordunun peşine takılıp askerleri rahatsız etmekle yetindi. ancak bu etkili bir taktik oldu. açlık, susuzluk ve türkler’in baskını almanlar’a ağır kayıplar verdirmeye başladı. friedrich, kılıçarslan tarafından boşaltılmış olan konya’ya girdiyse de burada fazla kalmadı ve ordusunu toros geçitlerinden silifke’ye doğru yürüttü. 10 haziran 1190’da ordu silifke ovasına vardı. ancak friedrich’in silifke çayını geçerken boğulması morali bozulan ordunun dağılmasına yol açtı. oğlu friedrich’in idaresinde küçük bir ordu sûr’a ulaşabildi. böylece doğu’daki haçlılar’ın ümitle beklediği yardım kaybolup gitti (demirkent).’

‘haçlılar, edirne yolu ile alaşehir ve denizli’den geçerek selçuklu ülkesine girmişler, sultan kılıç arslan ile iki oğlu melikşah ve mesud yönetimindeki türk kuvvetleri karşısında ağır kayıplar vermişler, ancak yine de konya’ya ulaşabilmişlerdi (17 mayıs 1190). daha sonra selçuklular‘ın teklifi üzerine, bir barış yapılmış ve haçlılar oradan ayrılmışlardı: açlık, susuzluk ve müthiş bir sıcaklıkta silifke’ye vardıklarında, imparator friedrich silifke çayı’nda boğularak hayatını kaybetmişti (10 haziran 1190) (arık, 1991).’


barbarossa friedrich anıtı
kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi’nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur

1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından frederic barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, silifke-konya karayolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır (haskan, 2011).’

‘mersin’de ‘silifke-mut karayolu’ üzerinde yürütülen duble yol çalışması nedeniyle yolu araç ve yaya trafiğine kapanan alman imparatoru fredrich barbarossa’nın anıtı yeni yerine dikildi (ihlas haber ajansı, 2012).’


barbarossa friedrich anıtı
1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından friedrich barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, yenileme yılı 1996

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü [1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

arık, f. ş. (1991). selçuklular zamanında anadolu’da veba salgınları. 01 07, 2018 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2348/  adresinden alındı

demirkent, ı. (tarih yok). haçlılar. 01 07, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=ha%C3%A7l%C4%B1  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

haskan, h. (2011, 09 05). anıta yeni yer aranıyor. 01 07, 2018 tarihinde http://aa.com.tr/tr/yasam/anita-yeni-yer-araniyor/414302  adresinden alındı

ihlas haber ajansı. (2012, 05 12). alman imparatorunun heykeli yeni yerinde. 01 07, 2018 tarihinde http://www.iha.com.tr/mersin-haberleri/alman-imparatorunun-heykeli-yeni-yerinde-mersin-128538/  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı