osmanlı hanedanının etnik kökeni

osmanlı hanedanının pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim kökeni

dr. colin j. heywood, osmanlı tarihinin başlangıcındaki kara deliği doldurabilmek için “osmanlı devleti (ki hiç şüphesiz anadoluluydu ve daha sonra kendini bu ortama iyice yapıştırmak için rivayetler ve efsaneler icat etti) ve osmanlı ‘nüvesi’ (ki pontik, anadolulu olmayan ve gayrımüslim bir kökene sahip olduğu öne sürülebilir) arasında bir ayrıma gitmek yararlı olabilir” demektedir.

“1930’ların ortaları kadar erken bir tarihte, köprülü, kendisinin tabiriyle kuvvetle muhtemeldir ki altın ordu’nun (ki aslında nogay devletiydi) anadolu’daki gelişmelere yabancı olmadığını ve muhtemelen erken 14. yüzyılda ilhanlı hakimiyetine karşı ayaklanmada bir rol oynadığını ileri sürdü (origins s. 35).  köprülü, 1298’de aq-tav tatarlarından bir gücü, güney ve batı pontik heraclia (karadeniz ereğli)’dan bizans topraklarına yollanan ilhanlıların cezalandırma seferine karşı, bizanslılara yardım için gönderenin muhtemelen nogay olduğunu düşündü[…]

sadece bitinya [doğu marmara] ve pontus [kuzey batı karadeniz, tuna ve dinyeper arasındaki batı kıpçak] stepi arasındaki bağlantıyı açık seçik göstermekle kalmayıp, bu dönem türkleri arasında gazi etiğinin yaygınlığının öyle çok güçlü olmadığı görüşünü destekleyen bir başka vaka da, anonim koca-bakhshı vakasıdır. pachymeres tarafından aktarıldığı gibi, bu kişi ‘kırım’daki moğol hükümdarı noga’nın (yani nogay) sarayında ‘baş büyücü’ – dolayısıyla muhtemelen bir şaman (kam)’dı. nogay’ın 1299’daki ölümünden sonra, ailesiyle birlikte ilhanlı ülkesine geçmek istedi, fakat yanlışlıkla bizans topraklarına (yine pontik heraclia) [karadeniz ereğli] girince, vaftiz edilerek nicomedia (izmit) bölgesinin hegomonu olarak imparatorun hizmetine girdi. [tekirdağ malkara kermeyan kalesi: zesutare, apri] apros savaşından (1305) sonra tourkopoloi ve alan lejyonerlerini yatıştırmak için trakya’ya gönderildi, ‘çünkü tourkopoloi [türkopol (isevi melez türkler)] ile aynı millettendi ve nogay’ın sarayında iken alanlarla iş yapmada tecrübeliydi.’

osmanlıların kırım (ve dolayısıyla pontus) kökenli olduğu iddiası 1520 civarında yazan iranlı tarihçi khwandemir tarafından ileri sürüldü. khwandemir’in bu ifadesine ünlü tarihçi cl. huart’ın (son zamanlara dek wittek ve köprülü öncesine ait hafıza kaybının bir kurbanı olan) ‘les origines de l’empire ottoman’ başlıklı bir makalesinde dikkat çekildi. makale 1917’de journal des savants‘da basıldı; elizabeth zachariadou yetmiş yıldan uzun bir süredir bu makaleye atıf yapan sadece bir avuç tarihçiden biri. ilgili pasaj, osmanlı hanedanının kurucusunun babasının pontus stepinden (deşt-i kıpçak) geldiği ve on bin çadırlık göçebeyle caffa’dan [theodosia, kaffa, kefe, feodosia] anadolu’ya geçtiği hakkındaki bir rivayeti anlatır (heywood, 1999).”


theodosia, caffa, kaffa, kefe, feodosia

“osmanlı kaynaklarında bulunmayan bir rivayet de osman bey’in babasının davud olduğu ve beraberinde bulunan 10.000 kişilik çadır halkı ile, kefe’den deniz yoluyla anadolu’ya göç ettiğine dair haberlerdir. bu durumda osman ile babasının aşiret beyi olmadıkları, birer gemici oldukları iddia edilmiştir. bu iddia daha da ileri götürülüp onların korsanlık yaptığı söylenmiştir (ilgürel, 2001).”

“hollandalı oryantalist j. h. kramers 1928’de yayınlanan ‘osman kimdi?’ başlıklı makalesinde bu [isim] meselesini ciddiyetle inceledi; hakiki müslüman (ve arap) ismi ‘uthman’ (türkçe telafuzuyla osman)’ın çağdaş bizans kaynaklarında kelimenin kökünü ortaya çıkaran bir biçimde verildiği olgusuyla izah etmeye çalıştı: yunanca çekim soneklerinden arındığı zaman, pontus askeri terimi atman/ataman‘ı (ki terim olarak slav dillerine de geçmiştir ve pontus stepi/ukrayna’nın büyük ordu sonrası kazak siyasi sistemleriyle ilişkili olarak ‘hetman’, ‘kazak büyüğü’ olarak ingilizceleştirilmiş biçimi gayet iyi bilinir) çok yakından andırıyordu (heywood, 1999).”

16ıncı yüzyıl hüdavendigar ve sultanönü evkaf tahrir defterleri’nin incelemesinde osmanlı hanedanı efradının anadolu’ya geçtikleri bölgede toman bey adına vakıf kayıtlarına rastlanılmaktadır.


osman bey, kara osman 1302 - 1324
osman bey, kara osman 1302 – 1324

“bolu’da mevlana sarı muhiyiddin adına zaimüddin divanı’nda temlik edilen[…] yer için toman bey ve umuroğlu şahin bey’den temlikname verildiğine dair kaydın yanı sıra[…] bender-i ereğli [pontik heraclia, karadeniz ereğli]’de mustafa seydi için vakfedilen[…] yerin toman bey ve kır bey oğlu mehmed bey tarafından temlik edildiği anlaşılmaktadır. aynı yerde [pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli’de] hacı bey oğlu isa fakih için toman bey ve şahin bey’den temlik edilen bir çiftlik[…] diğer bir vakıf kaydı da burada zikredilmelidir[…]


heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli
heraclea pontika, pontik heraclia, bender-i ereğli, karadeniz ereğli

söz konusu kayıtlarda toman bey ile zikredilen umur oğlu şahin bey ve kır bey oğlu mehmed bey isimleri son derece önemlidir. şahin bey (lala şahin paşa)[…] osman bey’in etrafında kalabalık türkmen gruplarının toplandığını görerek akınlara iştirak eden umur oğlu ali bey’in oğludur ve osman bey’in torunu murad’ın da hocasıdır. kıroğlu (kayır han) mehmed bey’in ise aydınoğulları’nın da atası olması muhtemel olan ve batı anadolu’da 1261 yılı civarında ortaya çıkıp moğollar tarafından şehid edilen uç gazisi mehmed bey olduğu düşünüldüğünde…

toman bey’in biti verdiği vakıflar için aynı zamanda
şahin bey ve mehmed bey’in de biti vermiş olması, osman gazi’nin ilhanlı uç kuvvetleri ve batı anadolu’da en faal gaziler olan […] menteşe ve aydınoğulları ile olan yakın temasını da göstermektedir. bu durumda batılı kaynaklarda yer alan osman gazi’nin 1310 rodos seferi bilgisi, danişmend’in de işaret ettiği vechle dikkatlice değerlendirilmelidir (turgut, osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine, 2016).”

kaynakça:

heywood, c. j. (1999). osmanlı devletinin kuruluş problemi: yeni hipotez hakkında bazı düşünceler. 02 18, 2018 tarihinde https://ia802602.us.archive.org/34/items/Osmanli1/Osmanli-1.pdf adresinden alındı

ilgürel, m. (2001, ağustos). osmanlı denizciliğinin ilk devirleri. 01 09, 2018 tarihinde http://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/dergi/belleten-cilt-lxv-sayi-243-yil-2001-agustos/ adresinden alındı

turgut, v. (2016). osman gazi’nin kimliği meselesi ve cihanşümul bir devlete isminin verilmesinin sebepleri üzerine. 02 18, 2018 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akademikincelemeler/article/view/5000186569/5000165844 adresinden alındı

kısa tarih (17) osman bey latinlere karşı: rodos kuşatması!

osman bey rodos’taydı!

osman bey’in rodos kuşatması ve denizciliğine dair osmanlı kaynakları sessiz kalsa da bizans, batı ve bazı islam kaynaklarında önemli kayıtlar bulunmaktadır.

bizans istanbul’u 1261’de latinler’den geri alındığında, asya’da trabzon imparatorluğu, avrupa’da epir despotluğu ve neopatras yahut büyük ulah dukalığı hakimdi.

‘bu grek devletlerinin yanında orta yunanistan’da, bir latin atina ve polepolez’de bir latin mora prensliği vardı. venedikliler, ege adalarının çoğuna sahiptiler. cenevizliler sakız‘ı ellerinde bulunduruyorlardı ve anadolu kıyılarında ve karadeniz’de mühim kolonileri vardı.

[bizans imparatoru] michel vııı (1261 — 1282) frank morası’na tekrar ayak basıyordu (1261 sonu). epirliler’den yanya’yı (1265), bulgarlar’dan makedonya’nın bir kısmını (1264), [(altan, 2006)’ın bizanslı tarihçi atinalı chalcocondylas’tan (1430-1470) aktardığına göre ertuğrul bey] venedikliler’den adaların birçoğunu zaptediyordu. cenevizler’in küstahlığını bastırıyordu (diehl, 1920).’


osmanlı denizciliği
osmanlı denizciliği

osman gazi’nin emrindeki kuvvetler 1308’de ege sahillerinin fetholunmamış tek bizans şehri olan efes’in ele geçirilmesinde önemli rol oynadı. buna rağmen efes, aydın beyliği’ne verildi [?] efes’in düşüşünü izleyen birkaç yıl içinde osman gazi, karadeniz sahillerinde, [kastamonu] inebolu’dan sangarius [sakarya]’ya kadar uzanan bizans kasabalarını işgal etti  (runciman, 1965).’

‘14. yüzyılın başında anadolu’daki türk beylikleri bizans’ın sahil şehirleri manisa, alaşehir, sard gibi hala bizans nufuzu altında bulunan yerleri şiddetle sıkıştırıyorlardı. türk korsanlar marmara denizine de girmiş ve başşehrin önündeki adaları elegeçirmişlerdi. rum halkı, sahil şeritlerine doğru çekilmekten başka çare bulamamıştı. türklerin bu sırada akdeniz sahillerindeki bütün adalara taarruz ettikleri ve buradan [(altan, 2006)’ın bizanslı tarihçi atinalı chalcocondylas’tan (1430-1470) aktardığına göre osman bey döneminde sekiz bin halis türk’ün] trakya’ya da geçerek baştanbaşa akınlar yaptıkları, bu devrin tanınmış iki tarihçisi pachymeres ile gregoras tarafından anlatılır. ancak surlarla çevrili kuvvetli şehirler, bu türk akınlarından korunabildiler. türk akıncıları efes’i elegeçirmiş ve yağma etmişlerdi. rodos adasını elegeçirmek üzere girişilen akınların neticesiz kaldığı anlaşılıyor. sadece ismen imparatorluğa bağlı bulunan rodos hakimiyeti uğruna rumlarla türkler arasında on yıl kadar mücadele edildiği de anlatılır.

nihayet, kudüs’ün mısırlılar tarafindan elegeçirilmesinden sonra oradan kaçan saint jean şövalyeleri, önce kıbrıs’a yerleşmiş lakin orada da ıı. henri lusignan ile ihtilafa düşerek kendilerine bir yer aramakta iken güzel filip ile papa’nın teşviki neticesinde rodos’a taarruza geçmişlerdir. başlangıçta imparatorun, vassalı olarak adayı ellerinde bulundurmayı teklif eden şövalyeler, bu teklifin reddedilmesi üzerine uzun süren bir muhasaradan sonra, 15 ağustos 1310 da rodos kalesini elegeçirirler.batı hristiyan aleminin ileri bir karakolu olarak şövalyelerin ikiyüz yıldan fazla bu ada üzerinde yerleşmeleri, hem rumlar ve hem de türkler için aynı derecede felaketli olmuştur. daha sonra menteşe beyliği rodos’u geri alabilmek için girişimlerde bulundu ise de başarı sağlıyamamıştır  (baştav, 1989).’


rodos'u kuşatan osman bey'in temsili resmi
rodos’u kuşatan osman bey’in temsili resmi

‘etrafında bulunan adalarla birlikte 1271 den beri, bizans imparatorunun cenevizli amiraline ancak ismen tabi bulunan rodos, hakikatta adanın buyuk bir kısmının türkler [menteşe beyliği] tarafından işgaline mani olamıyan italyan korsanlarının elinde idi.

vertot, johannit tarikatının tarihinde 1299 senesinde, bütün mysien, lykaonien, phrygien ve karia’nın yeni olarak tavsif ettiği türk hükümdarı osman’ı rodos’ta hapse tıktığını bildiriyor. aynı osman onda, 1310 yılında rodos’a, demirliyen ve rodos şehrini boşuna muhasara eden bir büyük türk donanmasının kumandanı olarak görünüyor. reynaldus da 1310 senesinde türklerin adaları tekrar ele geçirmek için bir teşebbüsünü bildiriyor; duce ottamano rege turcorum [türk lideri kral ottoman]  (wittek, menteşe beyliği, 1934).’


osman bey'in kuşattığı rodos adası
osman bey’in kuşattığı rodos adası

1310 = 710 bazı bizans ve garp menbâlanna göre osman gazi’nin rodos deniz seferi. (osman bey’in rodos adasını saint-jean şövalyelerinden almak için gemilerle asker götürüp kaleyi muhasara ettiği halde fethine muvaffak olamadığı rivayet edilirse de osmanlı menbâlarında böyle bir rodos muhasara ve muharebesinden bahis yoktur; fakat buna mukabil bizans ve garp menbâlannda ilk osmanlıların denizcilik ve korsanlıkları hakkında çok mühim kayitlere tesadüf edilmektedir. bâzı müslüman menbâlarmda da bunları teyid edecek ifadeler vardır. osmanlı tarihinin ilk zamanlarındaki karanlıkları hiç olmazsa biraz aydınlatabilmek için bu gibi meselelerin ehemmiyetle tetkiki lâzımdır)  (danişmend, 1947).’

kaynakça:

altan, ç. (2006, Nisan 17). osman gazi aslında ünlü bir türk korsanı mıydı? 12 31, 2017 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/osman-gazi-aslinda-unlu-bir-turk-korsani-miydi-/cetin-altan/yasam/yazardetayarsiv/04.02.2010/153755/default.htm  adresinden alındı

baştav, ş. (1989). bizans imparatorluğu tarihi, son devir (1261-1461), osmanlı türk-bizans münasebetleri. 12 31, 2017 tarihinde https://tr.scribd.com/document/343307517/Bizans-%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu-Tarihi-Son-Devir-1261-1461-%C5%9Eerif-Ba%C5%9Ftav-pdf  adresinden alındı

danişmend, i. h. (1947). izahlı osmanlı tarihi kronoljisi cilt:1. 01 12, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=43913&highlight=dani%FEmend  adresinden alındı

diehl, c. (1920). bizans imparatorluğu tarihi. (a. g. bozkurt, Dü.) 01 10, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=45067&highlight=diehl  adresinden alındı

runciman, s. (1965). konstantiniye düştü. (d. türkömer, Dü.) 01 09, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=28159&highlight=runciman adresinden alındı

wittek, p. (1934, haziran). menteşe beyliği. 01 10, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=27412&highlight=wittek  adresinden alındı