kısa tarih (20) osmanlı beyliği 1299’da kuruldu mu?

osmanlı beyliği’nin kuruluş tarihi ne derece doğru?

siyaset tarihi, osmanlı beyliği’nin kuruluşunu habsburglu hammer’den aktararak 1299 olarak verse de osman bey’in tarih sahnesine çıkışı 1302 bapheus (koyunhisar) muharebesidir. ancak beyliğin kuruluş yılının 1299’dan 1302’ye alınması dahi kayda değer bir fark yaratmayacaktır çünkü hükümranlığın simgesi ilk gümüş sikke (akçe)’nin kesim tarihi 1326’dır ve orhan bey dönemine rast gelir.

ertuğrul gazi 1281’de öldüğü zaman, osman bey’e bıraktığı toprakların yüzölçümü yaklaşık 4 bin 800 kilometrekare idi. bu topraklar bilecik’in söğüt ve bozhöyük ilçelerini, kütahya/nın domaniç ilçesini, eskişehir’in yarımca bucağını, yani porsuk ile sakarya ırmakları arasındaki bölümü kapsıyor ve eskişehir hariç bu kentin dış yerleşim bölgelerine ulaşıyordu. 1324’de osman bey’in bıraktığı topraklar ise 16 bin kilometrekareyi bulmuştu. 1291’de karahisar alınarak sımr porsuk ırmağına dayandı. bilecik, yarhisar ve inegöl 1299’da fethedildi (de lamartine, 1859).’

‘ahâli ile muhafızların büyük kısmı düğüne gitmiş bulunduklarından [bilecik] kalesinin zaptında güçlük görülmedi[…] fâtih sergüzeşci, şu seferinin neticesinden cesaret alarak, büyük bir sür’atle, nilüfer’in babasına ait müstahkem bir mevkî olan yar-hisar üzerine yürüdü. bu kale bursa, inegöl, yenişehir arasında kütahya yolunda ve bu şehre bir günlük mesafede idi. orada hâlâ hamamlar ve bir cami görülür, turgud alp inegöl’ü zaptederken osman beğ de yar-hisar’ı aldı. yedinci hicrî asrın son senesinde (milâdın onüçüncü asrı nihayeti) (699/1299) meydana gelen bu üç fetihten itibârendir kiosman’ın hükümeti genişlemeğe başlamıştır. selçuklu devleti’nin sukutunu da bu tarihten itibar etmek lâzım geleceğinden, osmanlı hanedanının müstakil olarak saltanatı, işte asıl bu seneden başlar (von hammer-purgstall, 1836).’

‘mihail paleologos dahi 24 sene [21 sene, 1261 – 1282] ve oğlu andronikos paleologos 43 sene [12.12.1282 – 25.05.1328 45 seneden fazla] imparatorluk ettiler. Bu hükümdarın saltanatının… senesinde […] bitinia [doğu marmara] ve paflagonya [batı karadeniz] kısmen osman tarafından zaptolundu (dukas, xv. yüzyıl).’

osman gazi’nin emrindeki kuvvetler 1308’de ege sahillerinin fetholunmamış tek bizans şehri olan efes’in ele geçirilmesinde önemli rol oynadı. buna rağmen efes, aydın beyliği’ne verildi [?] efes’in düşüşünü izleyen birkaç yıl içinde osman gazi, karadeniz sahillerinde, [kastamonu] inebolu’dan sangarius [sakarya]’ya kadar uzanan bizans kasabalarını işgal etti  (runciman, 1965).’


hükümranlığın simgesi sikke
hükümranlığın simgesi sikke

osmanlılar, islami geleneği takiben bağımsızlığın iki simgesini, sikke ve hutbeyi kabul etmiştir […] osmanlılar ve anadolu’nun diğer türkmen beylikleri, ilhanlıların tahakkümünü kabul etmişken, kendi hakimleri adına sikke kesmemişler idi […] osmanlılar sikke kesmeye orhan bey adına  1326’da başladı. osmanlı devleti kuruluş yılının neden 1326 olarak kabul edilmediğine dikkatle bakmak için biran duraklamalıyız. 1299’un, osmanlılar’ın konya selçuklu sultanından bağımsızlığını en sonunda kazandığı tarihi göstermesi mümkündür. belki de aynı zamanda veya çok geçmeden ilhanlılar’ın hükümranlığını kabul etmeye zorlanmışlardı […] bağımsızlığı akla getiren bir para-bilimsel (numizmatik) delil esasen 1326’ya kadar ortaya çıkmamıştır (pamuk, 2000).’

‘şimdiye kadar [1978] osman bey adına ne bir kitabe ne de bir sikke (para) vardır, yalnız tahrir defterinde şeyh edebalı ile ermeni pazarı’nda zekeriyya baba’ya köyler vakfettiği kayd ediliyor (başvekalet arşivi 453 numaralı tahrir defteri, varak 230b, 231, 233b). kendisi ilk devirlerinde uçta bir aşiret beyi ve daha sonra uçbeyi olmuş ve beylik alameti olarak kendisine selçuklu hükümdarı tarafından tabl ve alem denilen davul ve bayrak gönderilmiştir. kendisine gönderilen bu alametler dolayısiyle bazı tarihler ile bu hususta incelemeler yapanlar bunu osman bey’in istiklal alameti zan etmişler ise de doğru değildir.

osman bey’in müstakil olduğuna dair kayıtlar, son selçuklu hükümdarı tarafından kendisine gönderilen uc beyliği fermanından sonra ııı. alaüddin keykubad’ın moğollar tarafından saltanattan indirilerek isfahan’a götürülmesi üzerine güya osman gazi’nin istiklalini ilan eylediği hakkındaki rivayettir. risale-i felekiyye’de görüldüğü üzere gerek osman bey gerek orhan bey ilhan’ın hazinesine senevi bir vergi vermişler ve ilhan’ın hakimiyetini tanımışlardır. 

daha sonraki zamanlarda da osmanlı emirlerine rütbe de derecelerine göre aynı şeyler ve hatta daha fazlası verilmiştir. osman gazi’nin lakabının fahrüddin  [dinin övüncü] olduğu 1326 tarihli orhan bey vakfiyyesinde görülmektedir. gazi osman bey’in iyi idaresi […] ile etrafındaki aşiretleri de nüfuza almış, gerek selçukilere ve gerek ilhanilere karşı rabıta ve saygısını bozmamış ve kuvvetli olan ve kendisiyle mücadele eden germiyanlardan çekindiği için bir ara batı hududundaki beyler arasında mühim nüfuz tesis eden hamidoğlu feleküddin dündar bey’i hami olarak tanımış –yazıcı zade menteşe ve saruhan beylerinin de hamidoğlu’nu hami tanıdıklarını yazar- fakat ilhanilere karşı bağlılığını bozmadığından onlar tarafından da hiç bir tazyike uğramamıştır.

osman bey’in fütuhatında [zaferler, fetihler] dikkat çeken bir nokta da huduttaki bazı kale beylerinin –büyük kale beyleri müstesna  [hariç] – osman beyle mücadele etmeden yerlerini osman bey’e bırakarak ona tabi olmalarıdır ki (neşri s. 90, 91 ve 120, 121 ve aşık paşa zade s. 13, 24) bunu daha sonra rumeli fütuhatında da görmekteyiz  (uzunçarşılı, 1972-78).’

kaynakça:

de lamartine, a. (1859). histoire la turquie (türkiye tarihi). (s. bayram, n. a. banoğlu, h. tuncay, & y. toker, Dü) 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=51504&highlight=lamartine adresinden alındı

dukas. (xv. yüzyıl). bizans tarihi. (v. mirmiroğlu, Dü.) 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=45175&highlight=DUKAS adresinden alındı

pamuk, ş. (2000). a monetary history of the ottoman empire (osmanlı imparatorluğu’nun parasal tarihi). 01 18, 2018 tarihinde http://assets.cambridge.org/97805214/41971/frontmatter/9780521441971_frontmatter.pdf adresinden alındı

runciman, s. (1965). konstantiniye düştü. (d. türkömer, Dü.) 01 09, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=28159&highlight=runciman adresinden alındı

uzunçarşılı, i. h. (1972-78). osmanlı tarihi 1. cilt. 01 18, 2018 tarihinde http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=31739&highlight=uzun%E7ar%FE%FDl%FD adresinden alındı

von hammer-purgstall, j. (1836). büyük osmanlı tarihi. 01 04, 2018 tarihinde https://hacikaanonaran1.files.wordpress.com/2014/12/cilt1.pdf  adresinden alındı

kısa tarih (11) süleyman şah boğuldu! (2. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1107’de habur’da boğulan 2inci anadolu selçuklu sultanı 1inci kılıç arslan’dır. 1inci kılıç arslan 1inci haçlı seferini 1101’de merzifon ve konya ereğli’de durduran türk sultanıdır.


atlıların savaşı
13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü

‘[ebu müslim horasani’nin (718 – 755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler(giese, 1922).’’

wittek, [halep’te büyük selçuklulara karşı savaşırken ıo86’da ölen] süleyman b. kutulmuş‘un oğlu olan ı. kılıç arslan’ın, 1107’de, habur ırmağında savaşta öldüğüne (boğulmuş olabilir) dikkati çeker. kılıç arslan, meyyarfarkin [bugünkü silvan, -ç.n.] yakınlannda toprağa verilmiştir ve mezarına “kubbetü’l sultan” ibaresi işlenmiştir. burada da garip bir rastlantı söz konusudur: (özellikle harfleri benzer şekillerden oluşan ve sadece ayn [ع] harfı ile fonetik işaretleri farklı biçimde yazılan habur’un ca’ber olarak okunması durumunda … ) wittek’e göre, süleymanşah’ın öyküsü tümüyle “tartışmaya açık olan daha sonraki tarih yazıcılığının yapay bir kurgusu”dur (lindner, 2007).’

13 temmuz 1107 tarihinde [musul hakimi] emir çavlı ile yapılan savaşta askerlerinin bozulduğunu gören kılıç arslan, karşı kıyıya geçip kurtulmak amacıyla atını habur çayı’na sürdü. ancak atının ve kendisinin zırhlı olmasından dolayı habur çayını geçemeyip sulara gömüldü. cesedi, birkaç gün sonra habur’un şemsaniyye köyü yakınlarındaki kıyıda bulundu ve buradan meyyâfârikîn [bugünkü silvan]’a götürüldü. burada valisi olarak bulunan humurtaş, kılıç arslan için “kubbetü’s sultan” adıyla bilinen bir türbe yaptırdı. 14. yüzyıl tarihçileri sultan kılıç arslan’nın meyyâfârikîn’deki türbede yattığını yazmışlardır. ancak günümüzde bu türbe ayakta değildir (demirkent, türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan, 1996).’


selçuklu sipahisi
selçuklu sipahisi

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü[1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

demirkent, ı. (1996). türkiye selçuklu hükümdarı sultan ı. kılıç arslan. 01 07, 2018 tarihinde http://isinnezihdemirkent.com/files/isin/sultan_kilicarslan.pdf  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

kısa tarih (10) süleyman şah boğuldu! (1. sürüm)

süleyman şah fırat’ta boğuldu!

osmanlı anonim tarihi yani söylenceye göre osman bey‘in dedesi (?) süleyman şah fırat’ı geçerken caber’de boğulmuş imiş. aslında boğulan kişi süleyman şah değil 1190’da silifke göksu’da boğulan 3üncü haçlı seferi kumandanı roma-germen imparatoru friedrich barbarossa’dır. alman imparator, anadolu selçuklu sultanı 2inci kılıç arslan’ın teklifi üzerine bir barış anlaşması imzalamıştı.

‘[ebu müslim horasani’nin (718-755) yaşadığı yer] mahan şehrinin padişahı süleyman şah idi ki osman’ın dedesidir. selçuklu ve abbasi hanedanından ayrı olan süleyman şah dahi mahan şehrinden kopup rum vilayetine gelmeye niyet etti. ve hem işitti ki rum vilayetinde gazalar olur, süleyman şah dahi memleketinden kopup erzincan’a geldi. erzincan’dan rum vilayetine girdiler. amasya tarafı ki rumilerdir, o taraftan çok gazalar ettler. rum vilayetinden hayli vilayetler aldılar. akıbet ondan göçüp halep’e çıktılar. caber kalesi derler bir kale vardır, gelip önüne kondular. fırat ırmağı suyu önlerine geldi. ırmağı geçmek dilediler. yol iz bilmez göçmeli yörükler idi. hazırlıksız fırat ırmağına uğradılar. süleyman şah atını tepti, geçmek istedi, önü hoz yar imiş. süleyman şah atı ile fırat ırmağında boğuldu. eceli ondaydı. şehit oldu. halk üşüştü, ırmaktan çıkardılar. o caber kalesinin önüne defn ettiler. şimdiki halde ona <türk mezarı> derler (giese, 1922).’

kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi‘nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur.

‘nihayet alman imparatoru friedrich barbarossa 1189 mayısında büyük bir orduyla yola çıktı… friedrich ordusunu çanakkale boğazı’ndan anadolu’ya geçirip güneye ilerledi. alman ordusu karşısında endişeye kapılan ıı. kılıçarslan bunlarla savaşa girişmedi; ordunun peşine takılıp askerleri rahatsız etmekle yetindi. ancak bu etkili bir taktik oldu. açlık, susuzluk ve türkler’in baskını almanlar’a ağır kayıplar verdirmeye başladı. friedrich, kılıçarslan tarafından boşaltılmış olan konya’ya girdiyse de burada fazla kalmadı ve ordusunu toros geçitlerinden silifke’ye doğru yürüttü. 10 haziran 1190’da ordu silifke ovasına vardı. ancak friedrich’in silifke çayını geçerken boğulması morali bozulan ordunun dağılmasına yol açtı. oğlu friedrich’in idaresinde küçük bir ordu sûr’a ulaşabildi. böylece doğu’daki haçlılar’ın ümitle beklediği yardım kaybolup gitti (demirkent).’

‘haçlılar, edirne yolu ile alaşehir ve denizli’den geçerek selçuklu ülkesine girmişler, sultan kılıç arslan ile iki oğlu melikşah ve mesud yönetimindeki türk kuvvetleri karşısında ağır kayıplar vermişler, ancak yine de konya’ya ulaşabilmişlerdi (17 mayıs 1190). daha sonra selçuklular‘ın teklifi üzerine, bir barış yapılmış ve haçlılar oradan ayrılmışlardı: açlık, susuzluk ve müthiş bir sıcaklıkta silifke’ye vardıklarında, imparator friedrich silifke çayı’nda boğularak hayatını kaybetmişti (10 haziran 1190) (arık, 1991).’


barbarossa friedrich anıtı
kutsal roma-germen imparatoru friedrich barbarossa, 3. haçlı seferi’nde ordusu ile filistin’e giderken 10 haziran 1190 günü ekşiler köyü yakınlarında göksu ırmağı’nda boğulmuştur

1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından frederic barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, silifke-konya karayolunun 9. kilometresinde yolun hemen sağ kenarındadır (haskan, 2011).’

‘mersin’de ‘silifke-mut karayolu’ üzerinde yürütülen duble yol çalışması nedeniyle yolu araç ve yaya trafiğine kapanan alman imparatoru fredrich barbarossa’nın anıtı yeni yerine dikildi (ihlas haber ajansı, 2012).’


barbarossa friedrich anıtı
1971 yılında alman büyükelçiliği tarafından friedrich barbarossa’nın boğulduğu yere yaptırılan anıt taş, yenileme yılı 1996

süleymanşah’a atfedilen türbe aslında, kaleyi 1146 yılında muhasara ettiği [kuşattığı] sırada ölen urfa fatihi imadeddin zengi’ye aittir. türbe, ‘fırat kıyısında, caber kalesi’nden bir fersah ya da daha az uzaklıkta bulunan bir toprak parçası olan’ siffin’dedir. siffin ‘fırat’ın suriye kıyısında, caber kalesi ise mezopotamya kıyısındadır’ ibn hallikan’ın [ö. 1282] biyografik sözlüğü [1256-1273], s. 541 (lindner, 2007).’

kaynakça:

arık, f. ş. (1991). selçuklular zamanında anadolu’da veba salgınları. 01 07, 2018 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2348/  adresinden alındı

demirkent, ı. (tarih yok). haçlılar. 01 07, 2018 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info/index.php?klme=ha%C3%A7l%C4%B1  adresinden alındı

giese, f. (1922). anonim tevarih-i al-i osman (anonim osmanlı tarihi). (n. azamat, Dü.) 01 06, 2018 tarihinde http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN510.pdf  adresinden alındı

haskan, h. (2011, 09 05). anıta yeni yer aranıyor. 01 07, 2018 tarihinde http://aa.com.tr/tr/yasam/anita-yeni-yer-araniyor/414302  adresinden alındı

ihlas haber ajansı. (2012, 05 12). alman imparatorunun heykeli yeni yerinde. 01 07, 2018 tarihinde http://www.iha.com.tr/mersin-haberleri/alman-imparatorunun-heykeli-yeni-yerinde-mersin-128538/  adresinden alındı

lindner, r. p. (2007). osmanlı tarihöncesi. 01 03, 2017 tarihinde https://media.turuz.com/…/1424-Osmanli_Tarixoncesi-Rudi_Paul_  adresinden alındı

kısa tarih (8) türklerin sentez dini alevilik

türklerin sentez dini alevilik

‘osmanlılar başta sünni değildi ve daha sonra alevilik adını alacak heterodoks [farklı] bir islam’ın izleyicisiydiler.

osmanlıların sonradan oluşturdukları söylenceye bakılırsa, kendileri kafirlerle savaşmak üzere konya’daki selçuklu türk sultanı tarafından özellikle söğüt bölgesine gönderilmiş gazilerdi (islam’ın askeri kumandanları) […] ama kendi dindaşlarıyla savaşırken de gazi adını alabilirler miydi?

osman ve halefi orhan beyler, öncelikli kaygıları din için savaşmak olmamakla birlikte, devletlerini kurma yolunda, göçebe türkmen gazilerinden olduğu kadar, merkezi otoritenin çökmesinin kurbanı olan kentlilere yardım eden ahi hayır derneklerinden de yararlanmışlardı.

[…] hatta hristiyanların hizmetinde çalışacak paralı asker bölüklerini istanbul’a gönderdiler.

[…] bizans yönetici sınıfının üyelerinin [osmanlı’ya katılan] bir bölümü hıristiyan kalmakla birlikte, diğerleri müslümanlığa geçtiler[…] 15. yüzyılda yunanistan’ın fethini başlatan kişi [evrenos], anadolu’lu bir yunan beyiydi.

anadolu’daki müslüman beyliklere olduğu kadar hıristiyan bizans imparatorluğu’na karşı da benzer taktiğin kullanılması, dinsel çevrelerin arzuladıkları cihadın, osman ve orhan bey’lerin tarihe gazi sıfatıyla geçmiş olmalarına karşın, osmanlı politikasının 14. yüzyılın başlangıcında bile temelini oluşturmadığını kanıtlamaktadır.

[fetret devri 1403-13 ardından] imparator II. manuel palaiologos ve ortodoks hıristiyan osmanlılar, [yıldırım beyazıt’ın] beş oğulundan biri olan I. mehmet [çelebi]’ye yardım ederek, rakiplerini yenip, dağılmış osmanlı birliğini yeniden oluşturmasını sağlamışlardı.


osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu
osmanlı imparatorluğu = türk-yunan imparatorluğu

oğuz türkleri 9. yüzyıldan 10. yüzyıla dek süren göç sırasında batıya doğru hareket ederek […] samanilerin iran hanedanı tarafından yönetilen transoxian [mâverâünnehir(sri derya ve amu derya ırmaklarının arasına) yerleşeceklerdiburada da islam’ın etkisi altına gireceklerdi. ama hangi islam sözkonusuydu? şaman dinine mensup oğuz türklerinin hiçbir şekilde sünni arap halklarıyla değil, önce şii iranlılarla, sonra da ortodoks hıristiyan yunanlılarla ilişkiye geçmiş olduklarını unutmayalım.

bu ilişkiden, karşılanan üç dinin; şamanlık, şiilik ve ortodoks hıristiyanlığın sentezi olan ve alevilik adı verilen saf türk bir din ortaya çıkmıştı[…] bölgenin büyük imparatorluklarındaki ‘uygar’ dillerin osmanlılar üzerinde uyguladığı ağır baskılara rağmen türk dilinin ayakta kalması gibi, türk dini de yüzyıllar boyunca hedefi olduğu korkunç zulümlere rağmen günümüze dek gelebilmiştir. 

ama [büyük selçuklu] tuğrul bey, [şii büveyhilere karşı] politik çıkarları nedeniyle sünniliği savunmaya karar verecekti. bu dönemden başlayarak alevilik halk arasındaki etkinliğini korurken, sünnilik de –sonradan osmanlı olacak selçuklulardan itibaren- türklerin politik dini olacaktı (kitsikis, 1985).’

kaynak:

kitsikis, d. (1985). türk yunan imparatorluğu. 01 05, 2018 tarihinde https://issuu.com/eyey/docs/dimitri_kitsikis_-_t__rk_yunan___mp  adresinden alındı