kısa tarih (12) osmanlı ve mülkleştirici (kolonizatör) bektaşiler!

osmanlı’nın mülkleştirici (kolonizatör) bektaşileri!

‘mevzuubahis etmek istediğimiz mes’ele; hâlî ve tenha yerlerde, boş topraklar üzerinde bu orta asyalı muhacirler tarafından kurulan bir nevi türk manastırları, (couvent ermitage)i olan zaviyelerle, yeni bir memlekete gelip yerleşen kolonizatör [bektaşiler, yani] türk dervişleridir (barkan, 1942).’

‘türkler anadolu’ya, alp arslan’ın, romen diyojen’e karşı malazgirt’teki zaferinden sonra sızmaya başladılar[…] hıristiyan çoğunluklu bir ülkede bir azınlık olan türk öğenin sızışı, giderek kalabalıklaşmaya başladı. yayılmacılar, yavaş yavaş dillerini ve türklüklerini de yaymaya giriştiler. fakat bizans imparatorluğu’nu oluşturan çok uluslu etnik öğe, türk öğe ile birleşti ve bütünleşti.

bektaşilik bir inançlar karışımı (syncretisme) ve bir bilinç birikimi (gnose, irfan) olagelmiştir. her zaman, yerel inançları, kendinde eritmiştir: doğu anadolu’da acem ve kürt öğelerle karışırken, balkanlarda hıristiyan düşünceleri özümsemiştir.

osmanlı imparatorluğu’nun genişleme döneminin kahramanlık günlerinde[…] yeni fethedilen topraklara yerleşen ve bu yerler kendilerine verilmiş bulunan[…] derviş topluluklarına rastlıyoruz. bu topraklar ise çoğu kez işgalcilerden kaçan hıristiyanlardan kalmaydı[…] bu dervişler, dağ geçitleri ya da haberleşme yolları gibi önemli noktalara görevli olarak yerleşmekteydiler[…] eğer köy hıristiyan topraklan içinde ise, burası bir mülkleştirme (colonisation) ve islamı yayma merkezi oluyordu (melikoff, 1998).’


irene melikoff - efsaneden gerçeğe hacı bektaş
irene melikoff – efsaneden gerçeğe hacı bektaş

‘xvı. yüzyılın ikinci yarısına kadar “585 numaralı hüdavendigar sancağı evkaf defteri” ve barkan ile ayverdi’nin hazırladığı “hüdavendigar livası tahrir defterleriı” adlı eserden faydalanılarak yapılan araştırmada 34 adet abdal zümresine ait olduğu belirlenen vakıf kurucu ve mürtezikasına [rızıklananlara] rastlanılmıştır. tesbit edilen bu sayının diğer sancaklar ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

hüdavendigar ve sultanönü sancağı’nda abdal zümresine ait olmak üzere kurulmuş olan 70 kadar vakfın kurulduğu görülmektedir. görülüyor ki, batı anadolu ve balkanlarla ilgili tahrir defterlerinde tesbit edilen 200’ü biraz aşkın sayıdaki abdal zümresine ait vakıfların 1/3’i sultanönü ve hüdavendigar sancağı’nda kurulmuştur. bu da osmanlı devleti’nin kurulma aşamasında abdalân-ı rum [anadolu dervişleri] ile oldukça yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir (turgut, xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum, 2011).’


hüdavendigar sancak haritası
hüdavendigar sancağı, balıkesir, adapazarı, marmara sahilleri ve ege’ye kadar ulaşmakta ve söğüd, gölpazarı, yarhisar ve ermenipazarı’ndan başka beypazarı (nallukarahisar nefsini de içinde barındırır), kite, yenişehir, domaniç, inegöl, akhisar, geyve, seferihisar, atranos, kepsud, mihaliçcık, yenice-i taraklı, göynük, akyazı, edincik, kızılcatuzla, gönen, mihalıç, bergama, tarhala ve fesleke nahiyelerinden teşekkül etmektedir.

‘oruc tarihinin bir bölümünde… alaeddin paşa, kardeşine [orhan bey’e] yeni kurulan orduyu hacı bektaş’ ın koruması altına almasını ve has askerine (bektaşi’lerin) beyaz serpuşunu giydirerek kırmızıyı öbürlerine bırakmasını öğütleyince, sultan, amasya’ya, hacı bektaş horasani‘den izin almak üzere adamlar gönderir. hacı bektaş da ona icazet (izin beratı) ve ak börk (beyaz serpuş) yollar. 

bu bölüm… hacı bektaş’ın niçin yeniçerilerin piri olduğunu açıklamaktadır. 

niçin bu asker ocağına, öbürleri değil de bektaşiler’in tarikati bağlandı? bu, belki de onun -daha sonra devşirme olacak olan- savaş tutsaklığından, yani hıristiyan bir çevreden gelen genç askere göz kulak olmak ve yetiştirmekle görevlendirilmiş mülkleştirici bir derviş tarikati olmasından dolayı idi.

şu, kabul edilebilir bir açıklama olmalıdır: bektaşiler, türkmen kökenli bir halk tarikati ve kendilerini kollayan merkez güce bağlı öğeler olarak, yabancı öğeleri ve hıristiyanları türkleştirmek, onları islamlaştırmakla yükümlü olacaklardı. fakat kılıç iki yanlı işledi. çünkü bektaşiler yeni gelenleri eritmeyi başardılarsa da, en azından yakınlaşmaya çağırdıkları bu hıristiyan çevrelerin etkileriyle de karşı karşıya kaldılar.

xv. yüzyılın başında cemaat-dışılığa yenilen bektaşiler, artık istenmez olurlar.

ı. selim’in hükümdarlığından başlayarak, sultanların tekkeye bağışlan kesilecek, hatta ı. selim, ancak 958/1551 yılında yeniden açılmak üzere tekke’yi kapattıracaktır. resmi belgelerde, “bektaşi” sözcüğü rafizi (heretique, batıni, dinden ayrılmış) sözcüğü ile anlamdaş olmuştur.

zaten karmaşık olan bu inanç-karışımına, yörelere göre değişen yerel etkiler de katılmıştır. balkan bölgelerinde, hıristiyan ortodoks öğeler yer almaktadır: çoğu kez, “hızır” adı verilerek benimsenen ve özümsenen yerel velilere saygı; birbirinin yerini alan kutsamaların uygulandığı dinsel makamlar; hem hıristiyan hem bektaşi topluluklarca ziyaret edilmekte olan mezarlar.

öbür yandan bektaşi edebiyatının özelliklerinden biri, dinlere karşı hoşgörü düşüncesidir; yalnız sünnilik küçümsenir: hıristiyanlığa bir düşmanlık söz konusu değildir. sık sık çarmıha gerili isa’ya gönderme yapılır (melikoff, 1998).’

irene melikoff
irene melikoff

kaynakça:

barkan, ö. l. (1942). istila devirlerinin kolonizatör türk dervişleri ve zaviyeler. 01 06, 2018 tarihinde http://www.dervisan.com/yazi2/kolonizator.html adresinden alındı

melikoff, i. (1998). efsaneden gerçeğe hacı bektaş. (t. alptekin, Dü.) 01 08, 2018 tarihinde https://turuz.com/book/title/Efsaneden+Ger%C3%A7e%C4%9Fe-Hac%C4%B1+Bekta%C5%9Fi-Irene+Melikoff  adresinden alındı

turgut, v. (2011, güz). xvı. yüzyılda tahrir defterlerine göre hüdavendigar ve sultanönü sancaklarında abdalân-ı rum. 01 08, 2018 tarihinde http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/turgut_vedat.pdf  adresinden alındı

yavuz (kıyıcı) denilen 1. selim (1512 – 1520)

frenkerin the grim, türklerin yavuz (kıyıcı) dediği 1. selim (1512 – 1520) bronz madalyonu.
1500lerin ilk yarısında muhtemelen kuzey italyalı bir üstat yapmış.
ön yüzü: türk imparatoru selim,
arka yüzü: i.ö. 3000’de kurulan memfis, nil nehri ve mısır piramitleri.

yavuz (kıyıcı) denilen 1. selim (1512 - 1520)
yavuz (kıyıcı) denilen 1. selim (1512 – 1520)

küpeli yavuz, kanuni portresinden çalıntıdır!

sol alt 3üncü portre, flaman ressam nicolaes de clerck tarafından 1621’de yapılmış ve selim’e atfedilmiş fakat
sağ alt 4üncü portreden, alman ressam erhard schoen tarafından 1530’larda yapılmış olan kanuni resminden birebir kopyalanmış.
ressam de clerk, kıyıcı selim’in yüzünü beğenmemiş olmalı ki onun yerine temiz yüzlü oğlu kanuni’yi koymuş!
+++
o halde,
sol üst 1inci portre, osmanlı sultanı yavuz (kıyıcı) selim ve
sağ üst 2inci portre, safevi şah ismail hatayi portreleri gerçekçi.
kıyıcı selim’in portresi latince altyazılı, hulton arşivinden.
şah ismail hatayi’nin portresi, flaman ressam theodorus de bry tarafından 1590’da yapılmış.

sol üst 1: yavuz (kıyıcı) selim; sol üst 2: şah ismail hatayi; sol alt 1: sahte yavuz (kıyıcı) selim; sol alt 2: kanuni süleyman
sol üst 1: yavuz (kıyıcı) selim; sol üst 2: şah ismail hatayi; sol alt 1: sahte yavuz (kıyıcı) selim; sol alt 2: kanuni süleyman

osmanlı, türk ve han sözcüklerini ağzına bile almadı!

emir timur (1370 – 1405), cengiz han (1206 – 1227) soyundan
kazan han’ın kızını nikahlayarak damat yani küregen lakabını almıştı.
“cengiz’in soyundan olmayanlara han denmezdi” manz, b. forbes (1999).
sadece cengiz’in torunları han ünvanını taşımıştı: kırım hanlığı gibi.
yani osmanlı sultanlarının hiçbiri han değildi.
avrupalı, türk kayser-i veya imparatoru,
osmanlı da roma-rum kayser-i veya sultanı diyordu.
türk’ü kıran yavuz = kıyıcı nasıl han olabilir?

cengiz han
cengiz han